Kalendár akcií ZCHKS

Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

friz.jpg
ZCHKS
ZCHKS
Správa o hospodárení ZCHKS v roku 2009 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 31 Marec 2010 11:53

ZCHKS na základe plánu hospodárenia na rok 2009 koncipoval rozpočet ako vyrovnaný s tržbami na úrovni 152 900. € a nákladmi na úrovni 152 500 €. Predpokladaný zisk sa pohyboval na úrovni 400 €.

V skutočnosti ZCHKS prekročil plánované príjmy ako aj náklady . Príjmy ZCHKS k 31. 12. 2009 boli 172 900 € . Náklady 172 576 € 74/100 Prekročenie v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti predstavuje 113 % prekročenie. HV za rok 2009 je +323 € 26/100 centov

Čítať celý článok...
 
Správa o činnosti ZCHKS za obdobie od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 31 Marec 2010 11:50
Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia v chove koní zabezpečuje činnosti v rozsahu oprávnenia č. 92/1999-520 z 11. 1. 1999.

Stav členskej základne v roku 2009. K 1. 1. 2009 bolo registrovaných v ZCHKS 322 členov, z toho 30 právnických a 292 fyzických osôb. K 31. 12. 2009 bolo v ZCHKS registrovaných 330 subjektov, z toho 30 právnických a 300 fyzických osôb. V roku 2009 sa ČS konala v Topoľčiankach. Predstavenstvo zväzu zasadalo počas roku 2009 4-krát, z toho 1-krát v rámci členskej schôdze v Topoľčiankach. Predstavenstvo bolo vo všetkých prípadoch uznášaniaschopné.

Čítať celý článok...
 
Zápisnica z výročnej členskej schôdze 20. marca 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 31 Marec 2010 11:48
 Zväzu chovateľov koní na Slovensku - družstva, konanej dňa 20. marca 2010 na Obecnom úrade v Topoľčiankach
Posledná úprava Streda, 16 Marec 2011 09:58
Čítať celý článok...
 
Prečítajte si Svet koní č. 01/2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Sobota, 06 Marec 2010 13:46

SVET KONÍ 01/2010

Z obsahu:

  • Správa o činosti ZCHKS za rok 2009
  • Kalendár chovateľských a športových akcií 2010
  • Hafling, Angloarab, Furmanské súťaže, Výživa koní, Riadková inzercia, ...
Posledná úprava Pondelok, 22 Marec 2010 08:59
 
Vyhlásenie výberového konania na realizáciu odchovní mladých kobýl PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Sobota, 27 Február 2010 04:34

Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo vyhlasuje výberové konanie na zriadenie odchovní mladých kobyliek v zmysle Nariadenia vlády č. 264/2009, § 6, ods. 2, písmeno b/ kone „Genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností koní v odchovniach mladých kobýl“.

Posledná úprava Sobota, 27 Február 2010 04:59
Čítať celý článok...
 
KALENDÁR 2010 ČR PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Utorok, 23 Február 2010 12:03
Posledná úprava Utorok, 23 Február 2010 12:06
Čítať celý článok...
 
Ako si prenajať parkúr od ZCHKS PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 01 Január 2010 12:18

Na základe vyhodnotenia situácie pri organizovaní výkonnostných skúšok koní sa predstavitelia ZCHKS rozhodli pre sezónu 2007 zakúpiť nový prekážkový materiál, spĺňajúci prísne kritériá bezpečnosti. Bolo zakúpených 13 kompletných prekážok (7 oxerov, 6 kolmých skokov, záhradka, dĺžka bariér 3,5 metra) a vodná priekopa. Filozofiou ZCHKS je poskytovať tento materiál pre členov ZCHKS, ktorí majú záujem usporiadať jazdecké preteky, avšak nemajú adekvátny prekážkový materiál.

 

Posledná úprava Utorok, 12 Január 2010 13:35
Čítať celý článok...
 
Ako sa stať členom? PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 01 Január 2010 12:08

Vyplňte prihlášku a odošli te ju na adresu ZCHKS : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
Zápisnica z výročnej členskej schôdze 2009 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 01 Január 2010 11:59

Nájdete ju vo formáte .pdf tu : Zápisnica z členskej schôdze 2009

Posledná úprava Piatok, 01 Január 2010 12:26
 
Zoznam členov PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 01 Január 2010 11:36

Nájdete vo formáte .pdf tu :   Zoznam členov k 15.januáru 2009

Posledná úprava Piatok, 01 Január 2010 11:58
 
Stanovy ZCHKS PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 30 December 2009 19:06

Článok I.
Právny základ družstva
Právnym základom družstva je ustanovenie § 221 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a Vlastné stanovy družstva schválené členskou
schôdzou.


Článok II.
Základné ustanovenia v družstve
1. Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo (ďalej len družstvo) je spoločenstvo neuzavretého
počtu osôb, založené za účelom zjednocovať, presadzovať a podporovať záujmy chovateľov koní
všetkých plemien. Družstvo je právnickou osobou a za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým
svojím majetkom. Členovia družstva neručia za záväzky družstva. Družstvo je založené na dobu
neurčitú.
2. Obchodné meno družstva: Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo.
3. Sídlo družstva: 951 93 Topoľčianky, Moravecká 32.
4. Základný majetok družstva.
Základný majetok družstva tvorí súhrn členských vkladov, k zaplateniu ktorých sa zaviazali členovia
družstva. Zapisovaný základný majetok družstva je 1 992,- €, slovom: tisíc deväťsto deväťdesiatdva eur.
5. Základné vklady členov družstva.
Základný členský vklad člena družstva - právnickej osoby s chovom koní činí 166,- €, slovom: sto
šesťdesiatšesť eur. Základný členský vklad fyzických osôb s chovom koní činí 33,- €, slovom: tridsaťtri
eur. Základný členský vklad právnických osôb bez chovu koní činí 34,- €, slovom: tridsaťštyri eur,
a fyzických osôb bez chovu koní činí 34,- €, slovom: tridsaťštyri eur. Podmienkou vzniku členstva je
splatenie vstupného vkladu. Vstupný vklad u právnických osôb činí 66,- €, slovom: šesťdesiatšesť eur.
Vstupný vklad fyzických osôb s chovom koní a bez chovu koní činí 16,- €, slovom: šestnásť eur, splatiť
do 10 dní od obdržania bankového spojenia. Člen je povinný splatiť členský vklad presahujúci vstupný
vklad do 6 mesiacov odo dňa vzniku členstva. Ak to vyžaduje ekonomická situácia družstva, je člen
povinný na základe rozhodnutia členskej schôdze splatiť nesplatenú časť členského vkladu ešte
pred dobou splatnosti.
Okrem zloženia členského vkladu sa môžu členovia družstva písomne zaviazať k zloženiu ďalšieho
vkladu a ďalšej majetkovej účasti na podnikaní družstva a to tak pri vzniku členstva, ako aj počas trvania
členstva v družstve. O zložení ďalšieho členského vkladu, prijatí ďalšej majetkovej účasti člena družstva
rozhoduje predstavenstvo družstva. Ponúkanú ďalšiu majetkovú účasť člena družstva (ďalší členský
vklad) družstvo nemusí prijať.
Na platnosť rozhodnutia predstavenstva v tejto veci je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov
predstavenstva prítomných na zasadnutí predstavenstva v čase schvaľovania prijatia ďalšieho členského
vkladu, resp. ďalšej majetkovej účasti člena.

 

Posledná úprava Streda, 30 December 2009 19:11
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu1234567DopreduKoniec»

Stránka 6 z 7

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search