Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

nonius.jpg
CHOV Dotácie Žiadosti o podporu na veľké dobytčie jednotky na rok 2010
Žiadosti o podporu na veľké dobytčie jednotky na rok 2010

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti na rok 2010 o:

podporu na veľké dobytčie jednotky podľa nariadenia vlády SR č. 266 /2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľkú dobytčiu jednotku v platnom znení v termíne od 1. marca 2010 do 31. marca 2010.

 

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (po 31. marci 2010) t.j. do 25.aprila 2010 bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platnom nariadení vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky.

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2009 žiadosti o VDJ predtlačené formuláre IL, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť na príslušnom RP PPA.

Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2009 žiadosť na Dojčiace kravy a ovce a kozy sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam dojčiacich kráv" a „Zoznam oviec a kôz na farme", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o podporu na VDJ a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA.

Ing. Roman Serenčéš, PhD.
generálny riaditeľ PPA

Prílohy:

  • Identifikačný list žiadateľa na rok 2010
  • Žiadosť o podporu na VDJ na rok 2010
  • Zoznam dojčiacich kráv
  • Zoznam oviec a kôz na farme
 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search