Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

arab.jpg
CHOV Výkonnostné skúšky Výkonnostné skúšky žrebcov plemena furioso 2021
Výkonnostné skúšky žrebcov plemena furioso 2021
Zväz chovateľov koní na Slovensku ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK plemena furioso a výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok žrebcov plemena furioso bol stanovený na 28. 10. 2021. Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v areáli Suelin, s. r. o., Bukovec pri Myjave.

z dôvodu aktualizovania katalógu. Ak nie ste spokojný s fotografiou Vášho žrebca uverejnenou na www.horses.sk, je potrebné zaslať aktuálnu fotografiu žrebca s identifikáciou na e-mail adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Zároveň Vás žiadame o vyplnenie a spätné zaslanie tabuľky „C1 Výcvik“ odborne spôsobilou osobou, t. j. trénerom s licenciou platnou na rok 2021 v rámci EÚ. Predvádzanie žrebcov sa vykonáva v korektnom jazdeckom oblečení.

Pri prezentácii koní je potrebné predložiť: doklad o zaplatení poplatku za výkonnostné skúšky žrebcov vo výške 133,- € + DPH poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na číslo účtu: SK56 0200 0000 0000 1091 7162; pas koňaPotvrdenie o pôvode koňa s aktuálnym majiteľom.

Z dôvodu oboznámenia sa žrebcov s prostredím, ako aj s metodikou VS – možnosť tréningu skoku vo voľnosti, a z dôvodu aktualizácie telových mier odporúčame príchod 27. 10. 2021 od 14.00 do 16.00 hod. Ustajnenie koní je zabezpečené v priestoroch areálu, cena boxu je 25,- € / deň, kontakt: 0905 779 248.

Veterinárne podmienky: platné očkovanie proti chrípke podľa platnej schémy, zaznačené v pase koňa, platné vyšetrenie IAE nie staršie ako 6 mesiacov.

Ku skúškam nebudú pripustené žrebce, ktorých majitelia nebudú mať v deň výkonnostných skúšok uhradený poplatok, nepredložia vyplnenú a podpísanú tabuľku „C1 Výcvik“ a nebudú mať platnú vakcináciu proti chrípke a výsledky testu na EIA.

 

Predbežný program na 28. 10. 2021:

-  Otvorenie VS                                                                                  - 9.00

-  Hodnotenie typu a exteriéru koní                                                     - 9.15

-  Hodnotenie skoku vo voľnosti                                                         - následne

-  Drezúrna skúška, hodnotenie mechaniky pohybu a prijazdenosti        - následne

-  Skoková skúška, jazditeľnosť                                                          - následne

-  Vyhlásenie výsledkov VS 2021                                                       - 15.00

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu.

 

Ing. František Grácz

výkonný riaditeľ

 

Prílohy:       Tabuľka „C1 Výcvik“

Metodický pokyn k VS 2021

Veterinárne potvrdenie

Drezúrna úloha (C3)

 

Tabuľka „C1 Výcvik“

Meno koňa

 

C Výkonnosť 

C1 Výcvik

a) temperament

 

b) charakter  - v maštali

 

- pod sedlom

 

- pri kovaní

 

spolu

c) konštitúcia

 

d) kŕmiteľnosť

 

e) pracovná ochota

 

Spolu 

 

Majiteľ: .........................................................................

Tréner: ..........................................................................

V ...................................................................................

 

 

Tabuľka „C1 Výcvik“

Meno koňa

 

C Výkonnosť

C1 Výcvik

a) temperament

 

b) charakter  - v maštali

 

- pod sedlom

 

- pri kovaní

 

spolu

c) konštitúcia

 

d) kŕmiteľnosť

 

e) pracovná ochota

 

Spolu

 

Majiteľ: .........................................................................

Tréner: ..........................................................................

V ...................................................................................

 

 

 

Metodický pokyn k výkonnostným skúškam koní

plemien v kompetencii ZCHKS

 

ZCHKS ako uznaná chovateľská organizácia v zmysle štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“ vydáva nasledovný Metodický pokyn pre výkon KÚ koní pre plemená v kompetencii ZCHKS.

 

Teplokrvné plemená koní pre populácie:

slovenský teplokrvník, furioso

 

Zväz chovateľov koní v spolupráci s Výberovou komisiou pre chov koní MPRV SR vypracoval metodické pokyny pre predvýbery žrebcov a kobýl pred ich zaradením
do 70-dňového testu.

Na základe výsledkov hodnotenia v predvýbere boli žrebce a kobyly zaradené
do 70-dňového testu prípravy na skúšky výkonnosti, ktorý môžu absolvovať iba pod vedením vedúceho výcviku s kvalifikáciou „tréner“ – licencia potvrdená na príslušný rok.

Podmienkou udelenia výberu 3 a 4-ročným žrebcom pred zápisom plemena furioso je absolvovanie výkonnostných skúšok.

 

Pri výkonnostných skúškach minimálne 5-členná komisia 10-bodovou stupnicou hodnotí:

1.   Pôvod

Pri hodnotení pôvodu sa posudzuje kvalita chovnej a úžitkovej hodnoty predkov do štvrtej generácie, stupeň a účelnosť použitia príbuzenskej plemenitby, homogenita skladby rodokmeňa vzhľadom na zastúpené plemená. Použité plemená v rodokmeni žrebcov a kobýl musia byť v súlade so štatútom plemennej knihy.

2.   Plemenný typ a pohlavný výraz

Vybrané žrebce musia byť typovo v súlade s charakteristikou chovného cieľa, s výrazným pohlavným dimorfizmom.

3.   Exteriér

V rámci exteriéru sa hodnotia:

  1. telesné línie         -   krk, hrudník, plece, chrbát, bedrá a zadok;
  2. fundament           -   hrudníkové a panvové končatiny vrátane kopýt;
  3. celkový súlad      -   harmónia telesných partií vrátane hlavy, celkovej stavby a rámca spoločne s ušľachtilosťou a konštantnosťou pri rešpektovaní úžitkového typu a plemennej príslušnosti.

4.   Mechanika pohybu

Mechanika pohybu sa hodnotí pri predvedení žrebcov a kobylách na ruke v kroku a v kluse. Ďalej sa mechanika pohybu hodnotí počas drezúrnej úlohy, ktorá tvorí prílohu tohto metodického pokynu. Ako pomocné hodnotenie môžu členovia komisie hodnotiť mechaniku pohybu vo voľnom pohybe v krytej jazdiarni. V rámci kvalitatívnych vlastností mechaniky pohybu sa posudzuje spôsob pohybu, priestrannosť, pružnosť, takt, akcia a kadencia.

 

 

5.   Skok vo voľnosti

Touto skúškou sa hodnotia skokové schopnosti koní pri skákaní vo voľnosti, t. j. pri maximálnom obmedzení vonkajších vplyvov.

Hodnotí sa ochota, pokojné správanie koňa a spôsob vykonania skoku (skokový štýl, pozornosť, technika práce nôh, obratnosť, pružnosť, kmih, výbušnosť, snaha o nápravu predchádzajúcej chyby a pod.). Schopnosti koní pri skákaní vo voľnosti sa skúšajú v krytej hale alebo v ohraničenej otvorenej jazdiarni v uličke. Kone absolvujú skúšku samostatne, po jednom, pri voľnom pohybe po vypustení z ruky do skúšobnej dráhy, bez použitia biča či iných, napr. verbálnych pomôcok. Skáče sa na ľavú ruku! Iný spôsob skokovej skúšky bude mať za následok vylúčenie žrebca resp. kobyly zo skúšok.

Skok pozostáva z kavalety vysokej 50 cm, na vzdialenosť 6,5 – 7,0 m doublebar vysoký
80 – 90 cm, na vzdialenosť 7,2 – 7,5 m doublebar vysoký 120 – 130 cm pre 3-ročné, resp. 140 – 150 cm pre 4-ročné žrebce, široký 130 cm s prednou šikmou stenou (prútená prekážka).

 volnost_vs

 

 

6.   Parkúr

Žrebce, resp. kobyly absolvujú predpísaný parkúr, pričom pre 3-ročné žrebce je výška prekážok stanovená na 80 cm, pre 4-ročné žrebce 100 cm. Plán parkúru tvorí prílohu metodického pokynu.

 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search