Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

pony.jpg
Správna chovateľská prax
Správna chovateľská prax - 4. Všeobecné požiadavky na ochranu koňovitých
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Obsah článku
Správna chovateľská prax
4. Všeobecné požiadavky na ochranu koňovitých
5. Požiadavky na chovné zariadenia pre koňovité
6. Špecifické požiadavky na ochranu koňovitých
7. Ustajnenie koní
Prílohy - Minimálne požiadavky na ustajňovaciu plochu pre koňa
Prílohy - Požiadavky na zdravie koňovitých:
Celý článok

 

4. Všeobecné požiadavky na ochranu koňovitých


1. Vlastník alebo držiteľ koňovitých zabezpečuje:

 1. dennú kontrolu všetkých zvierat chovaných v chovnom zariadení, kde ich pohoda závisí od včasnej pozornosti ľudí; predmetom kontroly je najmä správanie sa zvierat, telesná kondícia, výživný stav, pohyb, celkový stav povrchu tela a vzhľad srsti, očí, uší, stav končatín vrátane kopýt, prítomnosť ektoparazitov, vzhľad výkalov a zvyšky krmiva a nápojov;
 2. bezodkladné vhodné ošetrenie každého zvieraťa, ktoré sa javí ako choré alebo poranené a ak zviera na takéto ošetrenie nereaguje, zabezpečí čo najskôr veterinárnu pomoc; ak je to potrebné, choré alebo poranené zviera izoluje v prostredí zabezpečujúcom najvhodnejšie podmienky na liečbu a rekonvalescenciu;
 3. ustajnenie alebo umiestnenie zvieraťa v podmienkach, ktoré vzhľadom na druh, kategóriu a stupeň vývoja a adaptácie umožňujú zabezpečiť dobrý zdravotný stav a uspokojovanie fyziologických, etologických a sociálnych potrieb zvieraťa;
 4. plnohodnotnú diétu primeranú plemennej príslušnosti a veku chovaného zvieraťa, v množstve potrebnom na udržanie jeho dobrého zdravia a na uspokojenie jeho nutričných potrieb;
 5. prístup všetkých zvierat ku krmivu v intervaloch podľa ich fyziologických potrieb;
 6. prístup každého zvieraťa k vhodnému vodnému zdroju
 7. použitie a umiestnenie vhodne naprojektovaných a zhotovených kŕmnych a napájacích zariadení tak, aby kontaminácia krmiva a vody i nežiaduci účinok súťaženia medzi zvieratami bol minimálny;
 8. poskytnutie voľnosti pohybu zvieraťa v súlade s uznávanými skúsenosťami a vedeckým poznaním, pričom zviera musí mať v každom prípade možnosť stáť a ležať v prirodzenej polohe a môcť sa bez ťažkostí otáčať;
 9. umožnenie prejavovať prirodzené správanie zvierat v chovnom zariadení alebo mimo chovného zariadenia. najmä umožnením vykonávať pohybové hry o žriebät;
 10. rozvíjanie daností zvieraťa vhodným tréningom pod dohľadom odborne spôsobilej osoby;
 11. použitie zvieraťa na rozmnožovanie po dosiahnutí pohlavnej a  telesnej dospelosti, po zápise zvierat do plemenných kníh za predpokladu, že zviera nemá vážnu poruchu, ktorá by mohla byť geneticky viazaná, neprejavuje znaky patologického správania sa, najmä nekontrolovanú agresivitu alebo bojazlivosť a že plemenitba ani zvolené chovné postupy nespôsobujú utrpenie alebo poranenie hociktorého z dotknutých zvierat, nespôsobujú im trvalé následky a neočakáva sa nežiaduci genetický vplyv na potomstvo a ďalšie generácie zvierat. Chovné postupy, ktoré by mali negatívny vplyv na potomstvo alebo ďalšie generácie zvierat, sa považujú za nežiaduce rozmnožovanie.
 12. odstavenie žriebäťa od kojacej matky sa uskutoční v čase najvhodnejšom na zabezpečenie pohody žriebäťa aj matky. V čase odstavu má mať matka, zabezpečujúca výživu žriebäťa, možnosť vzdialiť sa z dosahu svojich mláďat.

(2) Ak sa o zviera stará iná osoba ako vlastník, ten túto osobu zrozumiteľným spôsobom poučí a ak je to potrebné, aj zacvičí tak, aby mala primerané schopnosti a vedomosti na dostatočnú starostlivosť o zverené zviera.

 

 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search