Plemenné žrebce 2023

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

friz.jpg
Správna chovateľská prax
Správna chovateľská prax
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Obsah článku
Správna chovateľská prax
4. Všeobecné požiadavky na ochranu koňovitých
5. Požiadavky na chovné zariadenia pre koňovité
6. Špecifické požiadavky na ochranu koňovitých
7. Ustajnenie koní
Prílohy - Minimálne požiadavky na ustajňovaciu plochu pre koňa
Prílohy - Požiadavky na zdravie koňovitých:
Celý článok

alebo to základné, čo treba vedieť a dodržiavať v chove koní ... 

Od roku 1990 sa výrazne zmenili organizačné a ekonomické podmienky chovu koní v SR so závažnými negatívnymi dôsledkami na jeho stav. Populácia koní v SR trvalo klesá a Slovensko patrí ku krajinám s najmenším počtom chovaných koní na obyvateľa a s najnižšou hustotou koní na km2 rozlohy. Prestal existovať systematicky budovaný zemský chov cez žrebčince. V chove koní došlo k preskupeniu chovateľskej základne, kde v súčasnom období tvoria časť chovatelia bez praktických skúseností v chove koní, orientujúci sa na športové a rekreačné využitie koní. Chov koní na Slovensku však nemá len nadstavbovú funkciu. Majoritná časť populácie je zapojená do plemenitby, výrazná časť sa používa v lesníctve pri ťažbe dreva.

Zväz chovateľov koní na Slovensku /ďalej len ZCHKS/ ako uznaná chovateľská organizácia, poverená MP SR vedením plemenných kníh koní na Slovensku, pociťuje absenciu vykonávacích predpisov, ktoré by stanovovali podmienky na chov koní jednotlivých plemien, kategórii a chovov koní. Z uvedeného dôvodu sa ZCHKS rozhodol prijať smernicu „Správnej chovateľskej praxe v chove koní“, ktorá by stanovovala podmienky:

 • a/ všeobecné požiadavky na ochranu koňovitých
 • b/ špecifické požiadavky na ochranu koňovitých
 • c/ požiadavky na chovné zariadenia pre koňovité
 • d/ špeciálne podmienky na ustajnenie koňovitých


3. Základné pojmy

 1. Ustanovenie tejto smernice sa vzťahuje na všetky koňovité a ich krížence, vrátane poníkov.
 2. Chovateľským zariadením je zariadenie určené na chov koní s možnosťou ich rozmnožovania.
 3. Plemenný žrebec je jedinec zapísaný v plemenných knihách, ktorému bolo v danom roku vystavené potvrdenie o spôsobilosti na plemenitbu v zmysle zákona.1
 4. Plemenná kobyla je jedinec zapísaný v jednotlivých oddieloch plemenných kníh, ktorého rodičia sú zapísaní v plemennej knihe toho istého plemena, alebo kôň, ktorý môže byť zapísaný do plemennej knihy.2
 5. Potvrdenie o pôvode koní je doklad, na ktorom je vyznačený pôvod a úžitkové vlastnosti koní na základe údajov z plemennej knihy, alebo z plemenného registra a výsledkov kontroly úžitkovosti. Slúži ako doklad o vlastníctve koňa.3
 6. Pas koní je identifikačný doklad koňovitých, ktorý vystavuje poverená plemenárska organizácia. Neslúži ako doklad o vlastníctve koňa.4
 7. Inseminačná stanica je zariadenia na získavanie, ošetrovanie, uchovávanie a expedíciu žrebčieho spermatu.
 8. Výcvik koní je príprava koní pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.

  

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Pripravujeme dvojčíslo

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search