Plemenné žrebce 2024

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

Pravidlá 2015
Pravidlá furmanských súťaží - 2015

Všeobecné pravidlá

1. Súťaž chladnokrvných koní je zložená z troch častí:

Súťaž A – vozatajský parkúr

Súťaž B – práca s drevom

Súťaž C – ťažký ťah

 

2. Súťaž je vyhodnocovaná pre dvojzáprahy.

3. V jednom dni môže furman súťažiť s dvomi dvojzáprahmi, pri majstrovskej súťaži iba s jedným dvojzáprahom.

4. Záprah je tvorený chladnokrvnými koňmi (plemeno – typ), ktoré v danom roku dovŕšili minimálne 3 roky.

5. Súťaže sa môže zúčastniť furman a pomocník, ktorí dosiahli 18 rokov a prezentovali sa pred začiatkom

súťaže u hlavného rozhodcu. . U mladšieho pomocníka musí byť predložené overené povolenie

od zákonných zástupcov. Kedykoľvek je kôň (kone) zapriahnutý/zapriahané/ na pretekoch do voza, musí

byť spolujazdec po celú dobu prítomný a schopný v prípade potreby poskytnúť pomoc. Súťažiaci

furman môže zosadnúť z voza iba ak je spolujazdec/ pomocník pri hlave koňa/koní. K zmene pomocníka

počas súťaží môže dôjsť len so súhlasom hl. rozhodcu.

6. Každý účastník súťaže musí mať Pas koňa, zdravotné skúšky a vakcináciu koní, platnú na premiestňovanie koní v rámci SR na aktuálnu súťažnú sezónu. Predloženie pasu koňa je povinné pri prezentácii.

7. Štartovné podľa propozícií.

8. Štartovné čísla sa losujú .Štartovné čísla je povinný súťažiaci nosiť počas celých pretekov.

9. Pohyb záprahu po trati je ľubovoľný (krok, klus, cval), pre jednotlivé súťaže je určený hlavným rozhodcom.

10. Rozhodca môže furmana vylúčiť za hrubosť, za krívanie koní, za nešportové správanie, za konzumáciu alkoholu pred, resp. počas súťaže.

11. V prípade, že súťažiaci odstúpi zo súťaže – s výnimkou súťaže C, je jeho výsledok anulovaný.

12. V každej súťaži môže súťažiaci získať určitý počet bodov. Za prvé miesto 1 bod atď. Celkovým víťazom sa stáva furman s najnižším počtom bodov vo všetkých troch súťažiach. Pri vylúčení z niektorej súťaže súťažiaci získa dvojnásobok bodov ako posledný hodnotený furman v súťaži. V prípade rovnosti bodov pre určenie celkového víťaza rozhoduje lepšie umiestnenie v súťaži, ktorú stanoví usporiadateľ v rozpise. Ak tak neurobí, rozhoduje lepšie umiestnenie v súťaži C – ťažký ťah.

13. Pre hodnotenie v celkovom poradí sa musí furman zúčastniť všetkých disciplín a aspoň dve dokončiť.

14. Furman sa súťaží zúčastňuje na vlastné riziko.

15. Ak nastanú okolnosti, ktoré nie sú uvedené v týchto pravidlách, rozhodne zbor rozhodcov tak, aby bolo zaistené spravodlivé vyhodnotenie súťaží.

16. ZCHKS po dohode s organizátorom zabezpečí na súťaže rozhodcov. V súťaži musia byť zabezpečené dvoje stopky (hlavný a kontrolný čas), alebo časomiera a jeden kontrolný čas. Pre súťaž budú delegovaní dvaja rozhodcovia a technický delegát. Organizátor zabezpečí zapisovateľa a hlásateľa.

17. Odovzdávanie výsledkov z jednotlivých kôl na ZCHKS zabezpečí na predpísanom tlačive hlavný rozhodca elektronicky do 3 dní po skončení pretekov. ZCHKS zabezpečí zverejnenie výsledkov do 5 dní na www stránke ZCHKS a priebežne v časopise Svet koní.

18. Štandardný vozotajský bič je povinnou súčasťou . Bič má vždy furman a nie pomocník. Jeho použitie je v súlade z článkom 10. Súťažiaci musí niesť bič v tradičnom štýle. Remienok biča musí byť dostatočne dlhý, aby dosiahol na kone. Remienok môže byť k bičisku uviazaný, ale musí byť uvoľniteľný. Pokiaľ jazdec vojde na trať bez biča v ruke , je penalizovaný 10 tr. sekundami.

19. Zvukové znamenie - zvonec

Na dorozumievanie sa s furmanmi slúži zvukové znamenie zvonec. Za používanie zvonca zodpovedá jeden člen rozhodcovského zboru. Zvonec slúži na oznámenie súťažiacim furmanom na prehliadku trate, na znamenie štartu, prerušenie súťaže z technických príčin. V prípade, že po znamení zvonca sa furman nedostaví na štart do 45 sek. Rozhodcovský zbor spustí čas. Ak furman neprejde štartom do ďalších 45 sek. je vylúčený.

Súťaž A – vozatajský parkúr stupnica „C“ honebný na čas

1. Súťaží sa s poťahovým vozom na gumových kolesách, vybaveným pevne zakotvenou prednou i zadnou sedačkou, min. rozpon medzi prednou a zadnou nápravou je 150 cm. Pri majstrovských súťažiach vozy dodá usporiadateľ.

2. Počas súťaže musí každý súťažiaci sedieť na kozlíku, byť primerane oblečený, alebo súťažiť v oblečení, ktoré reprezentuje určitý región, respektíve združenie /kroj/, mať prikrývku hlavy a v ruke vozotajský bič. Spolujazdec musí počas celej súťaže sedieť na zadnej sedačke a mať prikrývku hlavy. Spolujazdec nesmie mať v rukách bič a poháňať kone.

3. Spôsob štartu určí hlavný rozhodca (podľa podmienok v súťaži).

4. Dĺžka trate je 400 – 600 m.

5. Počet prekážok: min. 10, max. 14.

6. Šírka prekážok: min. 200 cm, pre majstrovské súťaže 190 cm, všetky prekážky musia byť zhoditeľné.

7. Ak je súčasťou vozotajského parkúru prekážka s cúvaním, rozhodcovia podľa profilu prekážky určia časový limit na jej absolvovanie / 1-3 min./.Pokiaľ súťažiaci v stanovenom limite prekážku neabsolvuje, je penalizovaný 60 - timi trestnými sekundami.

8. Sankcie:

 1. Každé porušenie bodu 2 bude penalizované 10-timi trestnými sekundami samostatne. Zhodenie loptičky a kužeľa je penalizované v jednom prvku prekážky a je penalizované 10-timi trestnými sekundami.

 2. Porušenie každého statického dielu prekážky bude penalizované 30-timi trestnými sekundami.

 3. Neopravený omyl na trati, alebo prekročenie dvojnásobku stanoveného času vypočítaného z dĺžky dráhy, bude trestaný diskvalifikáciou (vylúčením) vo vozotajskom parkúre.

Súťaž B – práca s drevom

1. Furman musí byť korektne oblečený, vrátane pokrývky hlavy, na nohách musí mať pevnú obuv.

2. Postroj koní musí byť chomútový, bezpečný, zodpovedajúci telesnej konštitúcii koňa a úrovni výkonu. Zakázané sú celoreťazové pobočky. Podkutie koní aspoň na predné končatiny sa doporučuje. Nie je však podmienkou účasti .

3. Súťažný výkon spočíva v absolvovaní predpísanej trate, po ktorej kone ťahajú kladu dlhú cca 10 m s minimálne 0,8 – 1 m3. Pri štarte je klada umiestnená čelom k štartovnej čiare. Čas v cieli pri meraní časomierou alebo stopkami sa zastaví , ak pretnú kone pomyselnú cieľovú čiaru nosmi.

4. Čas súťažnej dvojice je meraný stopkami alebo elektronickou časomierou od okamžiku pokynu štartéra do okamžiku, ak pretnú kone pomyslenú cieľovú čiaru nosmi.

5. Trať a prekážky:

Trať je zložená z troch povinných prekážok (osmička, vlnovka, cúvanie – prekážka podľa miestnych podmienok):

 • osmička – musí byť pri prejdení uzatvorená, kužele 10 m od seba;

 • vlnovka je zložená z 5 kužeľov umiestnených na priamke (prejazdy 6 m od seba);

 • cúvanie – klada sa musí dostať celou svojou dĺžkou za kužele. Následne ju kone tlačia. V prípade, že súťaž obsahuje prekážku tlačenie klady na presnosť, kužeľ musí byť ohraničený pevnými kolíkmi od 30 cm do 50 cm (podľa hrúbky dreva).

6. Plán trate musí byť vyvesený minimálne 1 hodinu pred súťažou. Prehliadka trate je pre súťažiacich povinná, vyhlasuje ju hlavný rozhodca.

7. Jazdí sa s bičom, bez pomocníka

8. Furman sa pohybuje prirodzeným krokom, chod koňa je ľubovoľný. Pri zastúpení koňa za pobočku súťažiaci môže pokračovať len s korektným (opraveným) postojom koňa v pobočkách. V prípade prvého napomenutia za porušenie pravidla o kroku je furman penalizovaný 15 sek. Druhého napomenutia za porušenie pravidla o kroku je furman penalizovaný 30 sek. Tretie napomenutie znamená vylúčenie zo súťaže.

9. Penalizácia:

a/ neopravený omyl pred prejazdom ďalšej prekážky  –  vylúčenie.

b/ zhodený prvok prekážky  –  penalizácia 5 sekúnd.

c/ pri tlačení  –  za každý zhodený prvok penalizácia 5 sekúnd.

Zhodenie loptičky a kužeľa je penalizované v jednom prvku prekážky a je penalizované 5-timi trestnými sekundami

d/ prvé napomenutie za porušenie pravidla o kroku je furman penalizovaný 15 sek

e/ druhé napomenutie za porušenie pravidla o kroku je furman penalizovaný 30 sek.

10. Vylúčenie zo súťaže:

a/ pri opustení súťažného obdĺžnika.

b/ v súlade s bodom 8 furman nedodržuje krok . Tretie napomenutie znamená vylúčenie zo súťaže.

c/ v súlade s bodom 9a/ neopravený omyl.

d/ pokračovanie v súťaži s koňom zastúpeným za pobočkou.

11. Furman má právo kedykoľvek odstúpiť zo súťaže z dôvodu nespôsobilosti svojho koňa.

Pozn. organizátor musí zabezpečiť pri kuželi kolíky ohraničujúce prejazd.

pevné kolíky od 30 cm do 50 cm (podľa hrúbky dreva).

Súťaž C – absolútny ťah – „Silák v páre“

 1. Pre absolútny ťah sa používajú sane so závažiami po 100 kg alebo klady. Rozmery dráhy sú 40 x 10 m a sú vymedzené po oboch stranách dráhy kužeľmi.

 2. Furman musí byť korektne oblečený, obutý v uzatvorenej obuvi.

4. Postroj koní musí byť chomútový, bezpečný, zodpovedajúci telesnej konštitúcii koňa a úrovni výkonu. Zakázané sú celoreťazové pobočky. Podkutie koní aspoň na predné končatiny sa doporučuje. Nie je však podmienkou účasti .

5. Jazdí sa s bičom. Je zakázané biť koňa .

6. Furman môže v priebehu súťaže kedykoľvek odstúpiť, odstúpenie oznámi zboru rozhodcov zdvihnutím ruky.

7. 1 hodinu pred súťažou si súťažiaci môžu vyskúšať základnú hmotnosť 1 000 kg.

8. Pri zapínaní a vypínaní musí furmanovi pomáhať 1 pomocník, bez ovplyvňovania výkonu koňa hlasovými, alebo inými pomôckami. Po zapnutí klady musí pomocník odstúpiť a pohybovať sa maximálne na úrovni váh. Fixovanie koňa pomocníkom pri hlave nie je dovolené.

9. Základná hmotnosť je 1 000 kg. V saniach, alebo 2 m/3 smrek, 1,5 m /3 buk –dub pri kladách. Pridáva sa závažie po 100 kg u saní, alebo 0,5 m/3 u klád.

10. Súťažiaci musia absolvovať všetky zvyšovania hmotnosti.

11. Sane/ klady / sú umiestnené čelom na štartovnej čiare a musia byť záprahom premiestnené za cieľovú čiaru prednou časťou saní / klady/.

12. Súťažiaci má 2 minútu na prekonanie predpísanej vzdialenosti 40 m. V prípade prekročenia časového limitu, resp. odmietnutia poslušnosti koňmi, súťažná dvojica nepokračuje v súťaži a do výsledkov sa započítava hmotnosť a vzdialenosť z predchádzajúceho kola. Rozhodcovský zbor má právo skrátiť časový limit na 1 minútu z časových, resp. technických dôvodov ak sa jedná o skúšku v saniach.

Rozhodcovský zbor je povinný zastaviť pokus súťažiaceho, ktorého pár koní zjavne nie je schopný pohnúť bremenom / tri neúspešné zabratia samostatne pri každom pripnutí/.

13. Víťazom sa stáva dvojica, ktorá prekonala vzdialenosť 40 m s najvyššou hmotnosťou. Kone sa musia pohybovať krokom. Akýkoľvek iný chod znamená vylúčenie. Furman sa pohybuje krokom.

14. Pri rovnosti umiestnenia rozhoduje o konečnom umiestnení vzdialenosť meraná pásmom od štartu po prednú časť saní / poslednej klady vo fúre / v nedokončenom kole.

Ťažký ťah má maximálne základné kolo a tri kolá, ktoré musia rozhodnúť o víťazovi. V prípade, že tri kolá nerozhodnú o víťazovi, v štvrtom kole sa o víťazovi rozhodnúť musí. V tomto prípade rozhodcovia berú do úvahy aj štýl ťažkého ťahu, ktorým sa páry prezentujú.

15. Vylúčenie furmana zo súťaže môže nastať v prípade:

 • odmietnutia poslušnosti koňom.

 • vybočenia z trate furmanom oboma nohami alebo koňom dvomi končatinami.

 • nedotiahnutia bremena do cieľa (započítava sa predchádzajúca hmotnosť).

 • porušenia pravidla o dodržaní chôdze furmanom.

 • hrubosti furmana ku koňom.

 • konzumácie alkoholu pred, resp. počas súťaže.

 • „preskákania“ celej trate.

16. Na regionálnej úrovni je možné použiť miesto saní so záťažami ako náhradu drevo. Súťaží sa na vzdialenosti 40 m. Organizátor zabezpečí 4 klady s postupne znižujúcou sa hmotnosťou. Jednotlivé klady sú rozmiestnené na vzdialenosť 10 metrov. V prípade, že dôjde k situácii, že úsek 40 metrov absolvujú dvaja či viac furmanov, nasleduje:

druhé kolo s kompletnou hmotnosťou z prvého kola rozdelenou nasledovne: na štarte klada z úseku jedna a dva, po desiatich metroch klada z úseku tri, po dvadsiatich metroch klada z úseku štyri.

tretie kolo s kompletnou hmotnosťou z prvého kola rozdelenou nasledovne: na štarte klada z úseku jedna, dva a tri po desiatich metroch klada z úseku štyri.

štvrté kolo s kompletnou hmotnosťou z prvého kola rozdelenou nasledovne: na štarte klada z úseku jedna, dva, tri, štyri . Súťažiaci musia na vzdialenosti 40 m vždy po desiatich metroch zastaviť vo vymedzenom území a následne pokračovať. Celý úsek musí byť absolvovaný do dvoch minút.

V prípade, že po štyroch súťažných kolách nedôjde k rozhodnutiu, rozhodcovský zbor určí víťaza na základe spôsobu, ktorým sa jednotlivé páry prezentujú.

 

V Topoľčiankach , 14. 11. 2014 Ing. František Grácz

 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Svet koní 3-4/2023

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search