Výživa  koní

 

Marko Halo1, Jaroslav Kopčan2

1 - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre;  2 - Agrotrend, a.s., Trenčín

 

            Jednou z najčastejších otázok chovateľov koní je: „Ako správne kŕmiť svojho koňa a čo je najvhodnejšie a najekonomickejšie?“

            Z dôvodu, že kôň je bylinožravec, všetky živiny získava z rôznych častí rastlín. Kone, ktoré nie sú využívané v práci alebo v reprodukcii, vystačia s kvalitnou pastvou. Ale väčšina koní vynakladá energiu i na niečo iné ako na základné životné pochody.

Výkonnosť koňa vo veľkej miere ovplyvňuje zdravotný stav, mechanika pohybu, telesná stavba, dlhovekosť, pohoda zvieraťa a tréningový proces. Všetky tieto vplyvy zase   vo veľkej miere podliehajú a závisia od správnej výživy koňa. Tieto ukazovatele sú v priamej úmere s výživou a samozrejme sa odrážajú v ekonomike chovu koní.

V roku 2002 sme v Jazdeckom stredisku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s firmou Agrotrend, a.s., Trenčín testovali ich produkty určené     pre kone. Boli to granulovaná kŕmna zmes „Equi – basic“ a vitamínno-minerálna zmes „Equi – mix“, počas športovej sezóny bola kŕmna dávka obohatená o energetické krmivo „Nechytačka“ a doplnená minerálnym doplnkom „Equi – iont“. Do testu boli zaradené mladé kone 1- a 2-ročné a 5 športových koní vo veku 4 –8 rokov.

V priebehu rastu a tréningového procesu dochádza vo vnútornom prostredí k zmene aktivity celej rady enzymatických sústav, a to predovšetkým tých enzýmov, ktoré majú bezprostredný vzťah k celej pohybovej činnosti.

Pred začiatkom testu kŕmenia s produktmi firmy Agrotrend bola testovaným koňom odobratá krv a stanovený metabolický profil, v ktorom sme sledovali AST (asparátaminotransferázu) a ALT (alanínaminotransferázu). Tieto enzýmy sa uplatňujú hlavne v bielkovinovom metabolizme svalových štruktúr. Vyšší vzostup hladín enzýmov AST a ALT zisťujeme u koní v začiatočnom období tréningového procesu pri prestavbe svalových štruktúr a pri poškodení svalu počas tréningového procesu (zápaly – pretrénovanie).

Ďalej sme analyzovali hladinu vápnika (Ca), ktorý aktivuje enzýmy svalových vlákien, čím uvoľňuje energiu, ovplyvňuje tiež nervovú a svalovú dráždivosť; a hladinu fosforu (P), ktorý má význam nárazníkového systému, uplatňuje sa pri premene glycidov, tukov a bielkovín na energiu. Veľmi dôležitý je ich vzájomný pomer, ktorý je odporúčaný 2:1,6. Sledovali tiež hladinu glukózy (Glu), ktorá je závislá na intenzite metabolizmu,           jej znížené hodnoty zaznamenávame pri nedostatku glycidov v krmive a zvýšené zas u trénovaných jedincov; a hladinu močoviny, ktorá poukazuje na regeneráciu organizmu po fyzickej záťaži a hladinu dusíkatých látok vo výžive.

Každá zmena vo fyziologickom stave jedinca má určité obdobia. Z tohto dôvodu sme odbery krvi uskutočnili pred začiatkom testu, t.j. v marci, ďalej v máji a v septembri roku 2002. Ďalší odber bude v marci tohto roku.

Pri analýze výsledkov z tabuľky č. 1 vidieť, že u zvierat pri prvom odbere, t.j. pred začiatkom testu využívania kŕmenia zostaveného pracovníkmi firmy Agrotrend,    boli hladiny vápnika hlboko pod referenčnými hodnotami, a naopak hladiny fosforu dosahovali hodnoty vysoko nad referenčnú úroveň. Zo zistených hodnôt je vidieť, že aj vzájomný pomer ukazovateľov minerálneho profilu Ca a P bol opačný, ako je úroveň považovaná za optimálnu (2:1,6). Už za krátke časové obdobie – 2 mesiace, sme mohli z minerálneho profilu druhého odberu krvi sledovať, že hladina vápnika stúpla na úroveň spodnej požadovanej hranice a hladina fosforu klesla. Podobnú úroveň môžeme pozorovať   aj po treťom odbere, čiže po pol roku kŕmenia navrhnutou kŕmnou dávkou. Tieto zmeny môžeme hodnotiť pozitívne, pretože sme zaznamenali úpravu hladín vápnika i fosforu          na optimálnu úroveň referenčných hodnôt.

Podobné zmeny je vidieť aj pri hodnotení energetického a bielkovinového profilu v tabuľke č. 2, kde sme sledovali hladinu glukózy a močoviny. Hladiny oboch sledovaných ukazovateľov sa už v priebehu 3 mesiacov začínajú stabilizovať na optimálnej úrovni referenčných hodnôt.

Zmeny v smere stabilizácie na úroveň referenčných hodnôt sme zaregistrovali aj v enzymatickom profile, kde už v druhom období odberu bola úroveň AST a ALT na spodnej hranici požadovaných hodnôt, čo svedčí o veľmi dobrom vyrovnaní sa vnútorného prostredia organizmu s požadovanou záťažou (Tabuľka 3).

Tieto zistené výsledky nám dokumentujú trend vyrovnávania a stabilizácie vnútorného prostredia na optimálnu úroveň pri záťaži organizmu koňa či už v športe, ako to bolo napr. u športových koní ANTIK - majster SR pre rok 2002; DANTE - testovaný v Kritériu mladých koní, šampión výstavy Agrokomplex 2002; a ďalšie, alebo v kategórii mladých 1- a 2-ročných koní, ktorých organizmus je zaťažený intenzívnym rastom a vývinom.

I napriek tomu, že početnosť testovaných koní nebola veľká, môžeme konštatovať, že vyvážená kŕmna dávka je tým pevným základom k dosahovaniu kvalitných úspechov či už v športovej alebo v chovateľskej oblasti.

 

Tabuľka 1:  Základné variačno- štatistické hodnoty metabolizmu (v mmol.l-1)

Referenčné hodnoty:   Ca … 2,25 – 3,00 mmol.l-1 ;   P … 0,95 – 1,81 mmol.l-1

Ukazovateľ

1. odber

2. odber

3. odber

Ca

P

Ca

P

Ca

P

1,83

2,51

2,47

1,78

2,87

1,72

s

0,59

1,37

1,01

0,76

0,51

2,27

v

32,28

54,74

69,15

27,39

27,63

53,50

 

Tabuľka 2:  Základné variačno- štatistické hodnoty metabolizmu (v mmol.l-1)

Referenčné hodnoty:   Glu … 3,05 – 5,27 mmol.l-1 ;   Moč. … 3,33 – 5,83 mmol.l-1

Ukazovateľ

1. odber

2. odber

3. odber

Glu

Moč.

Glu

Moč.

Glu

Moč.

3,12

3,35

3,67

3,52

4,10

3,53

s

1,88

2,01

2,17

2,45

1,57

2,21

v

45,98

26,47

49,80

31,12

40,58

27,69

 

Tabuľka 3:  Základné variačno- štatistické hodnoty metabolizmu (v ukat.l-1)

Referenčné hodnoty:   AST 0,96 – 1,56 ukat.l-1;   ALT … do 0,38 ukat.l-1

Ukazovateľ

1. odber

2. odber

3. odber

ast

alt

ast

alt

ast

alt

0,58

0,17

0,81

0,11

1,00

0,14

s

0,52

0,03

0,38

0,06

0,53

0,06

v

22,81

28,26

24,10

17,98

18,25

16,73

 

 

 

Reakcie na článok ...