Smernica podpory majiteľov koní pri účasti na významných podujatiach Tlačiť
Napísal ZCHKS   
Streda, 01 Apríl 2015 09:54

zchksZväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo ako uznaná chovateľská organizácia poverená MPRV SR vedením plemenných kníh plemien slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, belgik, norik, norik muránsky a plemien skupiny pony má záujem o prezentáciu uvedených plemien na významných športových a chovateľských podujatiach na úrovni majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta mladých koní v disciplínach skok, drezúra, všestrannosť, vytrvalosť; o prezentáciu na medzinárodných výstavách ako aj medzinárodných furmanských súťažiach. Na základe toho bude po splnení kritérií a na základe písomnej žiadosti majiteľa koňa podanej maximálne 10 dní po skončení podujatia poskytnutá podpora účasti na významných podujatiach. 

Podmienky pre podanie žiadosti 

 

  1. Kôň (kone), ktorého majiteľ požiada o podporu, musí byť narodený na Slovensku a zároveň musí byť príslušníkom plemena, ktorému ZCHKS vedie plemennú knihu (slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, belgik, norik, norik muránsky a plemená skupiny pony).

  2. Majiteľ koňa musí byť členom ZCHKS a nesmie mať pohľadávky voči ZCHKS.

  3. Kôň, ktorý sa zúčastní súťaží na úrovni MS, ME, resp. MS mladých koní, musí dokončiť aspoň otváraciu súťaž a prvé kolo s výsledkom v prvej polovici výsledkovej listiny. Vo všestrannej spôsobilosti absolvovať všetky tri disciplíny a umiestniť sa v prvej polovici výsledkovej listiny.

  4. Vo furmanských súťažiach sú podporované oficiálne medzinárodné súťaže, na ktorých sa zúčastnia minimálne tri krajiny. Súťažiaci sa musí umiestniť celkovo do tretieho miesta.

  5. Pri medzinárodných výstavách sa výstavy musia zúčastniť minimálne štyri krajiny. Podpora je určená pre šampióna výstavy, rezervného šampióna, šampiónku kobýl / žrebcov.

  6. Výšku podpory schvaľuje Predstavenstvo ZCHKS na základe písomnej žiadosti majiteľa koňa podanej maximálne 10 dní po skončení podujatia. Súčasťou žiadosti sú priložené výsledky z podujatia alebo odkaz na internetovú stránku konkrétneho podujatia.

  7. Výška podpory môže byť do výšky priamych nákladov na dopravu podľa finančných možností zväzu, na základe schválenia predstavenstvom ZCHKS.

(PHM podľa priemernej spotreby - podľa technického preukazu).

Schválené Predstavenstvom ZCHKS dňa 28.3.  2015