Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) - Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania jednotnej žiadosti o priame podpory pre r. 2020 Tlačiť
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 06 Apríl 2020 05:56

Na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) bolo zverejnené Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania jednotnej žiadosti o priame podpory pre r. 2020. Kompletnú informáciu vrátane príloh týkajúcich sa podávania žiadostí, nájdete na linku:

https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-vo-veci-predkladania-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-pre-r-2020/9821 

Podľa tejto informácie Jednotnú žiadosť je možné podať v termíne od 6. apríla 2020 do 15. mája 2020 (pokiaľ nebude legislatívne a následne rozhodnutím príslušným orgánom určené inak). Ak žiadateľ v rámci Jednotnej žiadosti na rok 2020 požaduje platby aj na zvieratá v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb, Jednotná žiadosť na rok 2020 sa predkladá v termíne od 4. mája 2020 do 15. mája 2020 (pokiaľ nebude legislatívne a následne rozhodnutím príslušným orgánom určené inak). V prílohách k Oznámeniu je aj informácia k podávaniu žiadostí, zakresľovaniu pozemkov a Príučka pre žiadateľa o priame platby pre rok 2020.


Pre administráciu podpôr vypracovala PPA Opatrenia v aktuálnej situácii pre zefetívnenie podávania žiadostí:

https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zavadza-opatrenia-v-suvislosti-s-pandemiou-covid-19-a-administraciou-podpor/9798.

V tomto opatrení sa okrem iného uvádza: K administrácii podpôr v roku 2020 bude PPA poskytovať technickú pomoc pri GSAA.Telefonicky alebo emailom bude kontaktovať žiadateľov, ktorí využili technickú pomoc v roku 2019. PPA bude poskytovať technickú pomoc pri GSAA. PPA bude telefonicky alebo emailom kontaktovať žiadateľov, ktorí využili technickú pomoc v minulom roku (cca 8.000 žiadateľov, zväčša starších a malých, z 18.640 podaných Jednotných žiadostí). PPA bude žiadateľov informovať o všetkých možnostiach a nápovedách. Pre žiadateľa budú pripravené všetky podklady, aby bol schopný žiadosť podať sám, bez nutnosti osobného kontaktu s pracoviskom.

PPA vzhľadom na situáciu s ochorením Covid-19 žiada žiadateľov, aby na prvom mieste využívali elektronické podanie alebo podanie prostredníctvom poštovej prepravy.Aktualizované dokumenty pre podávanie žiadostí v roku 2020:

- Aktualizácia a údržba registra LPIS
- Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 342/2014, verzia 6.2 (podstatné zmeny oproti predchádzajúcej verzii zvýraznilo MPRV SR žltým podfarbením, zmeny sa týkajú najmä hospodárenia na erózne ohrozených plochách, s. 66, 67)
- Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 verzia 6.0 (podstatné zmeny oproti predchádzajúcej verzii zvýraznilo MPRV SR žltým podfarbením, zmeny sa týkajú najmä bilekoviných plodín)

Posledná úprava Pondelok, 06 Apríl 2020 06:11