Plemenné žrebce 2019

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID 2019

pony.jpg
CHOV
News
Výkonnostné skúšky žrebcov slovenský teplokrvník, furioso, moravský teplokrvník

Zväz chovateľov koní ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK slovenského teplokrvníka a furiosa, ako aj  výkonom kontroly úžitkovosti koní Vám oznamuje, že termín výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu a furiosa bol stanovený na 14. 10. 2014 Výkonnostné skúšky sa uskutočnia v areály Čiernej Vode (krytá hala).  Predvádzanie žrebcov sa vykonáva v korektnom jazdeckom oblečení. Pri prezentácii žrebcov je potrebné predložiť: doklad o zaplatení poplatku za výkonnostné skúšky vo výške 133,- € + DPH poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na číslo účtu: 10917162/0200; pas koňaPotvrdenie o pôvode koňa s aktuálnym majiteľom.

Z dôvodu oboznámenia sa žrebcov s prostredím, ako aj s novou metodikou VS a z dôvodu aktualizácie telových mier odporúčame možnosť tréningu skoku vo voľnosti 14. 10. 2014 od 1400 do 1600 hod. Ustajnenie koní je zabezpečené v priestoroch areálu, cena boxu je 25,- € / deň, kontakt: 0903722330. Pred príchodom do areálu je potrebné predložiť pas koňa s platnou vakcináciou proti chrípke koní podľa platnej schémy na rok 2014.

Ku skúškam nebudú pripustené žrebce, ktorých majitelia nebudú mať v deň výkonnostných skúšok uhradený poplatok, nepredložia vyplnenú a podpísanú tabuľku C1 a nebudú mať platnú vakcináciu proti chrípke. Podmienkou zaradenia žrebcov do plemenitby slovenského teplokrvníka je predloženie RTG vyšetrenia predvedených žrebcov

 

Predbežný program

15. 10. 2014 Otvorenie - 900

Hodnotenie typu a exteriéru - 915

Hodnotenie skoku vo voľnosti - následne

Drezúrna skúška, hodnotenie mechaniky pohybu a prijazdenosti - následne

Obed - 1300

Skoková skúška, jazditeľnosť - 14°°

Vyhlásenie výsledkov VS 2014 - 1600

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Ing. František Grácz

výkonný riaditeľ

 
HODNOTENIE KOBÝL A PREDVÝBER ŽREBCA PLEMENA HAFLING Agrokomplex 2014 – 24 . august 2014

Hodnotenie koní

 
Predvýber teplokrvných žrebcov športového typu - populácia slovenský teplokrvník, furioso

Predvýber žrebcov sa v areále Čierna voda uskutoční dňa 12. júna 2014

Katalóg Predvýberu  žrebcov pre populácie: slovenský teplokrvník, furioso , nonius

Komisia: Ing. Peter Görözdi – predseda

Ing. Eugen Fehérváry – člen

Ing. František Grácz - člen

 
Predvýber teplokrvných žrebcov športového typu / populácia slovenský teplokrvník, furioso /

Predvýber žrebcov v roku 2014 sa bude konať dňa 12. 6. 2014 v    novom areáli JK Elán Čierna Voda, krytá hala o 10°° hod a dňa Z dôvodu aktualizácie základných telových mier a zabezpečenia zootechnickej fotodokumentácie je potrebné, aby žrebce boli k dispozícii pracovníkom ZCHKS 1 hodinu pred začiatkom predvýberu. Predvýber sa uskutoční na základe Metodických pokynov pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu pre rok 2014 a STN 46 6310 „Plemenné kone“. Majiteľ zúčastneného žrebca predloží POP a  pas koňa. Pri presune žrebcov je potrebné riadiť sa pokynmi ŠVPS SR pre presun koňovitých, platných na rok 2014. Po úspešnom absolvovaní predvýberu bude uzatvorená „Zmluva o výkone kontroly úžitkovosti“ medzi ZCHKS ako uznanou chovateľskou organizáciou a majiteľmi jednotlivých žrebcov. Predvýber žrebcov je spoplatnený podľa platného cenového výmeru ZCHKS sumou 67 € + 20 % DPH za jedného žrebca. Poplatok je potrebné uhradiť na účet zväzu č. 10917162/0200, poštovou poukážkou. V prípade neuhradenia poplatku nebude žrebec pripustený k predvýberu.

Ďalej nájdete v článku: Metodický pokyn pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu 2014  

Čítať celý článok...
 
Predvýber teplokrvných žrebcov športového typu - populácia slovenský teplokrvník, furioso

Predvýber žrebcov v roku 2014 sa bude konať dňa 12. 6. 2014 v    novom areáli JK Elán Čierna Voda, krytá hala o 10°° hod a dňa Z dôvodu aktualizácie základných telových mier a zabezpečenia zootechnickej fotodokumentácie je potrebné, aby žrebce boli k dispozícii pracovníkom ZCHKS 1 hodinu pred začiatkom predvýberu. Predvýber sa uskutoční na základe Metodických pokynov pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu pre rok 2014 a STN 46 6310 „Plemenné kone“. Majiteľ zúčastneného žrebca predloží POP a  pas koňa. Pri presune žrebcov je potrebné riadiť sa pokynmi ŠVPS SR pre presun koňovitých, platných na rok 2014. Po úspešnom absolvovaní predvýberu bude uzatvorená „Zmluva o výkone kontroly úžitkovosti“ medzi ZCHKS ako uznanou chovateľskou organizáciou a majiteľmi jednotlivých žrebcov. Predvýber žrebcov je spoplatnený podľa platného cenového výmeru ZCHKS sumou 67 € + 20 % DPH za jedného žrebca. Poplatok je potrebné uhradiť na účet zväzu č. 10917162/0200, poštovou poukážkou. V prípade neuhradenia poplatku nebude žrebec pripustený k predvýberu.

Ďalej nájdete v článku: Metodický pokyn pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu 2014  

Čítať celý článok...
 
Stanovenie DNA typu

Vyzývame všetkých majiteľov, ktorým sa narodili kone z inseminácie, o zaslanie stanoveného DNA typu. Bez uvedených dokladov nie je možné vystaviť potvrdenie o pôvode a pas koňa. Nakoľko v zmysle nariadenia 504/2008 je povinnosťou vystavujúcej organizácie vystaviť pas najneskôr do 31. 12. v roku narodenia žriebäťa, u koní bez doloženého stanovenia DNA bude vystavený pas bez udaného pôvodu. Po doložení stanovenia DNA bude aktualizácia údajov o pôvode v pase spoplatnená.

 

 
Inseminácia koní

Upozorňujeme chovateľov koní, ktorí využijú v roku 2014 insemináciu svojich kobýl v zahraničí, aby od predajcu inseminačnej dávky požadovali ako prílohu kópiu potvrdenia o pôvode ID. Potvrdenie o pôvode musí byť vystavené organizáciou, v ktorej je žrebec zapísaný v plemennej knihe, ako aj DNA typ inseminačnej dávky. Bez uvedených dokladov nebude možné vystaviť doklad o pôvode narodeného žriebäťa z inseminácie.

 

 
Centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov plemena hafling

Oznamujeme majiteľom trojročných kobýl a žrebcov plemena hafling, že centrálny zvod kobýl a predvýber žrebcov sa na základe rozhodnutia SAHH uskutoční dňa 24. augusta 2014 v rámci medzinárodnej výstavy „Agrokomplex Nitra“. Žiadame všetkých majiteľov kobýl, aby potvrdili svoju účasť na tel. č. 0905 832 412. U importovaných kobýl a žrebcov je potrebné deklarovať percento arabskej krvi z krajiny pôvodu do 6. generácie.

 
Výkonnostné skúšky kobýl všetkých plemien

Žiadame majiteľov mladých 3 – 4-ročných kobýl všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (slovenský teplokrvník, furioso, nonius, hafling, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony) spĺňajúcich podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, ktorí majú záujem o zaradenie svojich kobýl do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o výkonnostné skúšky zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2014. Výkonnostné skúšky kobýl sa uskutočnia podľa plemien vždy v dvoch termínoch (západné Slovensko, východné Slovensko) podľa počtu prihlásených kobýl s prihliadnutím na záujem chovateľov.

 
Predvýber žrebcov ostatných plemien

Žiadame majiteľov mladých 3-ročných žrebcov všetkých plemien v kompetencii ZCHKS (nonius, norik, belgik, norik muránsky, slovenský športový pony), ktorých žrebce spĺňajú podmienky štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“, a ktorí majú záujem o zaradenie svojich žrebcov do testu prípravy na skúšky výkonnosti, aby svoje žiadosti o predvýber zaslali na adresu ZCHKS do 30. apríla 2014 (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk). Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca. Na základe zaslaných žiadostí budú stanovené zvodové miesta na uskutočnenie predvýberov žrebcov. Pre chladnokrvné žrebce sú predvýbery stanovené na termíny: 10. 5. 2014 – Morovno a 28. 5. 2014 – Dobšiná.

 
Predvýbery a skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso

Predvýbery do 80-dňového testu sa uskutočnia dňa 3. 6. 2014 o 900 hod. na západnom Slovensku a dňa 5. 6. 2014 na  východnom Slovensku. Miesta predvýberov budú spresnené podľa prihlásených koní. Majitelia žrebcov prihlásených na predvýber o ňom budú včas informovaní. Prihlášky do predvýberu (tlačivo sa nachádza na stránke www.horses.sk) zašlite do 25. mája 2014! Ako súčasť žiadosti je potrebné zaslať kópiu potvrdenia o pôvode žrebca.

Skúšky výkonnosti teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso sa uskutočnia 8. – 9. 10. 2014. Miesta a dátum budú spresnené na základe výberového konania.

Výberové konanie

Prihlášky do výberového konania na usporiadanie výkonnostných skúšok teplokrvných žrebcov športového typu a žrebcov plemena furioso v roku 2014 treba zaslať na adresu ZCHKS do 30. mája 2014!

 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 5 z 13

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search