Plemenné žrebce 2019

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID 2019

furioso.jpg
CHOV
News
Štatút plemennej knihy ST
Slovenský teplokrvník

Teplokrvné plemená a rázy koní sú stále v dynamickom pohybe, ich vývoj ovplyvňujú podmienky trhu, s čím súvisia hospodárske a ekonomické podmienky chovu. Po roku 1990 sa intenzívne prehlbuje medzinárodná spolupráca, výmena genofondu a informácií. Využívajú sa spoločné metodiky, vzájomne sa uznávajú výsledky kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a hodnotenia vonkajších vlastností.

Hlavná vlastnosť plemena aj jej požadovaná úroveň sa stanovuje v chovnom cieli. Úlohou je zabezpečiť cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie v požadovanom smere v záujme zvyšovania výkonnosti a konkurenčnej schopnosti plemena ako celku.

Predpokladaný chovateľský program slovenského teplokrvníka určí cieľ a štandard plemena, metódy a postupy šľachtenia celej populácie s tým, že priebežne bude aktualizovaný. Súčasne je návodom pre usmerňovanie šľachtiteľského procesu u jednotlivých chovateľov.

Základné kritériá štatútu plemennej knihy

Právnym základom štatútu plemennej knihy (ďalej PK) je Zákon NR SR o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat č. 194/98 Z. z., Zákon NR SR o ochrane zvierat č. 115/95 Z. z., STN 46 6310 Plemenné kone z roku 1995, Chovateľský program slovenského teplokrvníka, Finančný poriadok a Stanovy Zväzu chovateľov koní na Slovensku – družstvo (ďalej ZCHKS resp. Zväz).

 

Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu111213DopreduKoniec»

Stránka 13 z 13

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search