Kalendár akcií ZCHKS

Plemenné žrebce 2020

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

pony.jpg
CHOV Hafling Štatút plemennej knihy Hafling
Štatút plemennej knihy Hafling

Chovateľský program plemena Hafling zahrňuje všetky opatrenia, ktoré sú vhodné a potrebné k dosiahnutiu pokroku v chove s ohľadom na chovný cieľ. Hlavné vlastnosti plemena a ich požadovaná úroveň sa stanovuje v chovnom cieli. Účelom je zabezpečiť cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne celej populácie v požadovanom smere v záujme zvyšovania výkonnosti a konkurenčnej schopnosti plemena ako celku.

 

V chovateľskom programe, ktorý zahŕňa chovateľské metódy, posudzovanie exteriéru a vlastností, výkonnostné skúšky žrebcov, stanovenie plemennej hodnoty u kobýl pri zaradení do chovu a selekčné opatrenia, sa využíva spoločná metodika pre posúdenie výsledkov v plemenitbe, kontrola úžitkovosti v širšom slova zmysle a kontrola dedičnosti a hodnotenie vlastností. Pre plemeno Hafling je vytvorená organizácia Svetová federácia haflingských koní - World Haflinger federation (WHF) so sídlom v Innsbrucku. Chovateľský cieľ: chovať plemeno Hafling čistokrvné, ako všestranne úžitkového koňa. Za pôvodnú krajinu vzniku sa pokladá južné Tyrolsko. Je to hlavne oblasť medzi Bolzánom a Meranom, v blízkosti dediny Hafling, podľa ktorej plemeno dostalo názov. Vo vývine plemena nastala zmena v roku 1874 narodením žrebca 249 Folie, potomka 133 El Bedavi XXII a zošľachtenej zemskej kobyly, od ktorého sa potom vyvodilo všetkých 7 krvných línií plemena Hafling, chovaných vo svete:

A línia - Anselmo (nar. 1926)

B línia - Bolzano (nar. 1915)

St línia - Stelvio (nar. 1923)

M línia - Massim (nar. 1927)

S línia - Student (nar. 1927)

N línia - Nibbio (nar. 1920)

W línia - Willy (nar. 1921)

V súčasnosti sa Hafling najviac využíva ako najvhodnejší doplnok mechanizácie pre rodinné farmy, na športové využitie, v agroturistike a hipoterapii.

Základné kritériá štatútu plemennej knihy

Právnym základom štatútu plemennej knihy (ďalej PK) je Zákon NR SR o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat č. 194/98 Z. z., Zákon NR SR o ochrane zvierat č. 115/95 Z. z., STN 46 6310 Plemenné kone z roku 1995, Chovateľský program plemena Hafling, Finančný poriadok a Stanovy Zväzu chovateľov koní na Slovensku – družstvo (ďalej ZCHKS resp. Zväz).

 

1. Súčasný stav

U nás sa kone plemena Hafling (mimo pokusov na Muráni) začali chovať v čistokrvnej forme od roku 1990 dovozom prvej plemennej kobyly Girony z Rakúska. V súčasnej dobe je celková populácia okolo 100 koní, z toho 45 plemenných kobýl a 7 plemenných žrebcov.

1.1. Chovný cieľ

Súčasné požiadavky na kone plemena Hafling sú: mnohostranne úžitkový kôň s dobrým charakterom a pokojným temperamentom. Požaduje sa sfarbenie vo všetkých odtieňoch ryšiaka s ľanovo bielou hrivou a chvostom.

 


Dospelé kone by mali vo veku 3 rokov dosiahnuť telesné rozmery:

Ukazovateľ

žrebce

kobyly

min.

max.

min.

max.

výška na kohútiku (VK) pásmová (cm)

147

154

143

152

výška na kohútiku (VK) palicová (cm)

145

150

140

150

obvod hrudníka (OH) (cm)

160

178

158

175

obvod záprstia (cm)

18,4

20,5

17,0

19,5

živá hmotnosť (kg)

430

490

430

490

rozdiel OH a pásmovej VK (cm)

25

-

23

-

 

2. Metódy selekcie (výberu)

a/ Zlepšovanie genofondu a exteriéru chovných koní sa zabezpečuje systematickým výberom (selekciou).

b/ Kone môžu byť zapísané do plemennej knihy vtedy, keď budú zhodnotené nasledujúce kritériá.

2.1. Pôvod

Pri jeho posudzovaní sa uprednostňujú jedince s rodičmi a ďalšími predkami zapísanými do plemenných kníh u nás alebo v asociáciách združených vo WHF, čiže výhradne čistokrvné jedince minimálne so 6-generačnými rodokmeňmi.

2.2. Pri posudzovaní zovňajšku (exteriéru) a vlastností (interiéru) sa používa bodové hodnotenie škály 1 – 10 (pozri STN 46 6310 Plemenné kone).

2.3. Ako ďalšie selekčné kritériá sa používajú:

- hodnotenie plodnosti u žrebcov, % žrebnosti a natality v minulých pripúšťacích obdobiach

- kontrola dedičnosti úžitkových vlastností pomocou hodnotenia potomstva hlavne pri triedení žriebät a na prehliadkach

- hodnotenie dlhovekosti v reprodukčnom procese kobýl

- dobre plodné (3 žriebätá v 5 chovných rokoch)

- veľmi plodné (6 žriebät v 8 chovných rokoch alebo celkom 10 narodených žriebät)

 

3. Použitie iných plemien

3.1. Plemenná kniha plemena Hafling je uzatvorená, pričom v čistokrvnej plemenitbe sa používajú jedince zapísané v PK plemena Hafling na území SR, resp. v zahraničí v krajinách uznaných WHF.

3.2. Použitie plnokrvného arabského koňa na osvieženie krvi je možné so súhlasom Rady PK plemena Hafling a WHF.

 

4. Úloha a náplň plemennej knihy

4.1. Účelom PK je zabezpečovať cieľavedomé a sústavné zdokonaľovanie genetickej úrovne chovanej populácie plemena Hafling v záujme zvyšovania výkonnosti a konkurenčnej schopnosti.

4.2. Pre splnenie tejto úlohy organizácia, ktorá je nositeľom PK, sama alebo v spolupráci s inými organizáciami:

 • stanoví štandard plemena a chovný cieľ, vrátane programu, metód šľachtenia, rozsahu a metód testovania úžitkových vlastností a telesných znakov (exteriéru)

 • usmerňuje a hodnotí vývoj plemena

 • registruje chovy, plemenné zvieratá a ich potomstvo v PK - registruje a osvedčuje pôvod a chovnú hodnotu plemenných zvierat

 • stanoví parametre pre výber plemenných zvierat vybraných na reprodukciu populácie a podieľa sa na ich výbere

 • nadväzuje a udržiava kontakty so zahraničnými organizáciami podobného poslania

 • zverejňuje informácie o stave a výsledkoch PK a o kvalitatívnych kategóriách zvierat v spolupráci s organizáciou určenou na vedenie centrálnej evidencie

4.3. PK plemena Hafling je jednotná. Jednotná PK vyjadruje skutočnosť, že v rámci SR sa zriaďuje jedna PK pre dané plemeno.

 

5. Chovná populácia

K chovnej populácii patria všetky jedince (žrebce aj kobyly) narodené na území Slovenskej republiky po čistokrvných rodičoch s preukázateľným obojstranným pôvodom, ktoré boli zapísané v plemenných knihách plemena Hafling na Slovensku. Ďalej sem patria jedince narodené v zahraničí, ktoré boli, sú alebo budú prihlásené a zapísané do PK plemena Hafling pri splnení všetkých podmienok štatútu PK.

5.1. Chovateľské metódy

Zväz napĺňa chovný cieľ metódou čistokrvného chovu. Čistokrvným chovom rozumieme párenie (pripárovanie) jedincov chovnej populácie. Príliv génov iných plemien koní je prípustný iba po schválení Radou PK plemena Hafling a WHF, a to iba krvi arabského plnokrvníka.

5.2. Použitie iných plemien

Použitie jedincov iných chovných populácií sa riadi chovateľským programom plemena Hafling v zmysle čl. 3 tohto štatútu.

 

6. Chovateľská komisia

Posudzovanie exteriéru a úžitkových vlastností u žrebcov a kobýl vrátane ich potomstva sa uskutočňuje v súlade so stanoveným chovateľským programom členmi chovateľskej komisie, menovanej Zväzom na dobu 3 rokov. Výsledok rokovaní komisie je dosiahnutý väčšinou hlasov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Členovia komisie musia spĺňať podmienky zákona č. 194/98 Z.z., § 10 o odbornej spôsobilosti.

6.1. Chovateľská komisia pre hodnotenie kobýl a predvýber žrebcov

Komisia je minimálne 3-členná, a pozostáva z 1 člena WHF, 1 člena Rady PK plemena Hafling a jedného hodnotiteľa koní plemena Hafling.

6.2. Chovateľská komisia pre žrebce

6.2.1. Pre hodnotenie skúšok výkonnosti po 80-dňovom teste

Komisia je minimálne 5-členná, zložená z 1 člena Rady PK plemena Hafling, 3 hodnotiteľov koní plemena Hafling, predsedu výberovej komisie alebo ním povereného zástupcu (člena výberovej komisie) a 1 zástupcu ŠVPS.

6.2.2. Pre ostatné hodnotenie žrebcov

Komisia je minimálne 5-členná, zložená z predsedu výberovej komisie alebo ním menovaného zástupcu (člena výberovej komisie), 1 člena Rady PK plemena Hafling, veterinárneho lekára, 1 zástupcu ZCHKS a jedného chovateľa.

6.2.3. Ak je členom komisie chovateľ alebo majiteľ hodnoteného žrebca, nebude sa prihliadať na jeho hodnotenie.

6.3. Základný výber žrebcov robí príslušná výberová komisia menovaná Ministerstvom pôdohospodárstva SR v zmysle STN 46 6310 Plemenné kone.

 

7. Charakteristika a členenie plemennej knihy

Charakteristika a členenie PK je obsiahnuté v STN 46 6310 Plemenné kone, vrátane potrebnej základnej chovateľskej dokumentácie (t.j. pripúšťací register, pripúšťací lístok, potvrdenie o pôvode koňa, potvrdenie odborne spôsobilej osoby o implantovaní čipu).

7.1. Plemenná kniha zahŕňa:

 • register chovateľov (ďalej len RCH)

 • plemenný register (ďalej len PR)

 • pripúšťací register (ďalej len PrR)

7.1.1. V RCH sú evidovaní všetci riadni, pridružení a evidovaní členovia.

7.1.2. V PR je evidované samčie aj samičie potomstvo žrebcov a kobýl, ktoré nie je zapísané do PK. Zväz môže odmietnuť registráciu samčieho alebo samičieho potomstva žrebcov, ktoré nie sú zahrnuté do chovateľského programu (ich použitie nie je v súlade s chovateľským programom alebo preukázateľne zhoršuje úroveň svojho potomstva).

7.1.3. V PrR sú evidované všetky pripúšťania kobýl a pripúšťané žrebce, vrátane prevedených inseminácií a transferu embryí.

V rámci PrR sa vedie nasledovná plemenárska dokumentácia:

 • pripúšťací lístok bielej farby potvrdí CE a po potvrdení ho dostane majiteľ žrebca

 • pripúšťací lístok červenej farby je archivovaný v CE

 • hlásenka o narodení žriebäťa (modrej farby) patrí majiteľovi kobyly a zároveň je hlásenkou o narodení žriebäťa, pri  úhyne žriebäťa sa archivuje na CE

 • hlásenka o narodení žriebäťa (zelenej farby) je archivovaná v ZCHKS - družstvo.

7.2. Plemenná kniha sa delí na:

 • plemennú knihu žrebcov

 • plemennú knihu kobýl

7.2.1. Plemenná kniha žrebcov

Do PK žrebcov sa zapisujú čistokrvné žrebce po splnení špecificky daných podmienok stanovených v zákonných normách, v smerniciach Rady PK plemena Hafling, po splnení ustanovenia Chovateľského programu plemena Hafling a tohto štatútu, prihlásením žrebca do PK plemena Hafling a predložením Potvrdenia o pôvode koňa najmenej do 6. generácie.

Pri dovoze žrebcov zo zahraničia z krajín WHF musia plemenné žrebce spĺňať podmienku hodnotenia exteriéru minimálne 75 bodov, minimálna palicová VK má byť 145 cm.

Pri hodnotení žrebcov z domácej produkcie môže byť do plemenitby zaradený len žrebec, ktorý úspešne absolvoval VS a v hodnotení exteriéru dosiahol známku minimálne 8,1 bodu.

7.2.2. Plemenná kniha kobýl

Do PK kobýl sa v prvej etape zapísali kobyly po registrovaných rodičoch chovnej populácie príslušného plemena po splnení špecificky daných podmienok stanovených v zákonných normách, v smerniciach Rady PK plemena Hafling a v Chovateľskom programe plemena Hafling, pokiaľ neboli na základe rozhodnutia chovateľa z PK individuálne vylúčené. Vylúčené kobyly môžu byť po prehodnotení znovu do PK zapísané.

Hodnotenie kobýl pred zápisom do jednotlivých oddielov PK sa uskutočňuje formou centrálneho zvodu trojročných kobýl. Pri zaraďovaní kobýl do HPK musia mať kobyly minimálnu palicovú VK 140 cm.

Registrácia kobýl vo WHF je jednou z podmienok zápisu kobýl do HPK.

Plemenné kobyly evidované v centrálnej evidencii a zapísané do PK do schválenia Štatútu PK plemena Hafling a kobyly spĺňajúce požiadavky tohto štatútu, ktorých majitelia ich prihlásia do PK plemena Hafling, budú automaticky zapísané do PK.

PK kobýl sa člení:

7.2.2.1. Hlavná plemenná kniha (HPK)

Otec a otec matky kobyly v priamej materskej línii najmenej do 6. generácie predkov musí byť príslušníkom vlastnej chovnej populácie plemena alebo splniť čl. 3.

Výsledné hodnotenie typu, exteriéru a posudzovaných úžitkových znakov musí dosiahnuť najmenej 7,1 bodu. Minimálna palicová výška na kohútiku musí byť 140 cm.

Hlavná plemenná kniha musí obsahovať:

a/ životné číslo koňa alebo elektronickú čipovú značku koňa (v prípade trvalého označenia)

b/ základné číslo a meno v plemennej knihe

c/ dátum narodenia (deň, mesiac a rok)

d/ plemeno a pohlavie

e/ základnú farbu a podrobný popis odznakov, vírov a výpalov, základné telesné rozmery

f/ výslednú klasifikáciu pri zápise do plemennej knihy

g/ životné alebo základné číslo a meno otca a matky

h/ meno a adresu chovateľa

ch/ meno a adresu majiteľa - aktuálny stav

i/ dátum zápisu do plemennej knihy

j/ dátum a dôvod vyradenia z plemennej knihy

k/ u koní narodených z inseminácie alebo embryotransferu overenie pôvodu DNA testom

l/ u plemenných žrebcov potvrdenie o stanovení DNA genotypu

m/ u koní trvalo označených čipom DNA genotyp

7.2.2.2. Plemenná kniha (PK)

Otec a otec matky kobyly v priamej materskej línii najmenej do 6. generácie predkov musí byť príslušníkom vlastnej chovnej populácie plemena alebo splniť čl. 3.

Výsledné hodnotenie typu, exteriéru a posudzovaných úžitkových znakov musí dosiahnuť najmenej 5,1 bodu. Minimálna palicová výška na kohútiku musí byť 137cm.

7.3. Dodatočné zmeny zápisu

Pokiaľ sa pri zápise kobyly vychádza z chybných predpokladov čo sa týka pôvodu, môže sa uskutočniť zmena zápisu.

7.4. Vyššie zaradenie kobyly

Kobyly, ktoré sú zapísané do jedného z oddielov plemennej knihy, môžu byť na základe zdôvodnenia žiadosti v stanovenom termíne znovu predvedené pred komisiu, a na základe posúdenia môže byť zaradenie kobyly opravené.

7.5. Štátna plemenná kniha (ŠPK)

Do registra ŠPK budú zaradené kobyly, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

 • kobyla odstavila 10 žriebät

 • minimálne 3 žriebätá od danej kobyly sú zaradené v PK žrebcov alebo v HPK kobýl

7.6. Odhlásenie kobýl

Odhlásenie kobýl pri predaji do zahraničia musí majiteľ vykonať písomne, a to najneskôr 6 týždňov pred koncom roka. Vyškrtnutie v dôsledku smrti alebo nutného porazenia sa musí Zväzu ohlásiť bezodkladne.

 

7.7. Znovu zapísanie kobýl

Odhlásená kobyla môže byť kedykoľvek znovu zapísaná po písomnej správe majiteľa a pri zachovaní jej predchádzajúceho štatútu zapísania. Znovu zapísanie podlieha zaplateniu poplatku.

7.8. Zmena majiteľa žrebca alebo kobyly

Na základe písomného odhlásenia pôvodného majiteľa žrebca alebo kobyly sa zmena zaznamená do Plemennej knihy plemena Hafling. Predpokladom pre zápis je, že:

- nový majiteľ je riadnym, pridruženým alebo evidovaným členom zväzu;

- žrebec alebo kobyla je zapísaná do niektorého oddielu plemennej knihy.

Zväz si k tomu vyžiada predloženie Potvrdenia o pôvode koňa.

11.9. Zmena údajov o chove

Všetky zmeny o chove, t.j. o chovateľovi (zmena bydliska, atď.), ďalej úhyn, predaj, zmena farby a odznaku, výsledky výkonnostných skúšok koňa, atď., musí chovateľ alebo majiteľ koňa písomne nahlásiť Zväzu do 14 dní od dátumu uskutočnenia zmeny.

 

8. Vedenie plemennej knihy

8.1. V rámci SR je zriadená PK pre plemeno Hafling. Vedením PK je na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva (MP SR) poverený Zväz chovateľov koní na Slovensku (ZCHKS).

8.2. ZCHKS môže poveriť na zmluvnom základe výkonom a zabezpečovaním jednotlivých činností spojených s vedením PK iné vybrané organizácie.

8.3. PK plemena Hafling je vedená formou počítačovej databázy a je priebežne aktualizovaná preberaním dát v závislosti od zavedenej štruktúry odovzdávania rôznych chovateľských informácií.

8.4. Správu, údržbu a novelizáciu softwaru PK zaisťuje ZCHKS priamo, alebo prostredníctvom inej poverenej organizácie. Zmeny softwaru je možné robiť iba so súhlasom ZCHKS.

 

9. Rada plemennej knihy

Pre riadenie PK stanoví Zväz Radu plemennej knihy. Členov rady PK navrhuje a po schválení predsedníctvom ZCHKS menuje predseda ZCHKS na dobu 3 rokov.

9.1. Rada PK je päťčlenná. K zasadaniu rady PK je prizývaný aj výkonný riaditeľ ZCHKS, ktorý zabezpečuje prípravu podkladov k rokovaniu a k realizácii prijatých opatrení.

9.2. Rada PK stanovuje metodické a organizačné postupy a zásady vedenia a riadenia PK, kontroluje ich plnenie. Rada PK má právo zo závažných dôvodov pozastaviť, odmietnuť alebo zrušiť členstvo v PK. K týmto dôvodom patrí napr. výrazné zhoršenie úrovne a zdravotného stavu chovu, hrubé nedostatky v evidencii, porušovanie Štatútu PK a pod. Z rovnakých dôvodov je možné odmietnuť i zápis jednotlivých zvierat, hlavne žrebcov, do PK.

 

10. Vystavovanie dokladov o pôvode

Doklady o pôvode je oprávnený vydávať ZCHKS - družstvo, ktoré potvrdzuje správnosť Potvrdenia o pôvode (POP) koňa. ZCHKS – družstvo je oprávnená organizácia, ktorá je Ministerstvom pôdohospodárstva SR poverená vedením PK pre plemenné kone zapísané v PK plemena Hafling. Oficiálny doklad je:

Potvrdenie o pôvode koňa – toto potvrdenie vydáva ZCHKS na všetky mladé a dospelé kone. Potvrdenie o pôvode koňa sa vystavuje po zaregistrovaní a označení žriebäťa, a po zaslaní potvrdeného pripúšťacieho lístku na ZCHKS; u starších koní musí žiadateľ predložiť objednávku (žiadosť) s originálom riadne vyplneného pripúšťacieho lístku alebo relevantného dokladu o nadobudnutí koňa a grafickým popisom koňa. Potvrdenie má platnosť oficiálneho dokladu o pôvode a je možné využiť ho pri predaji, výstavách, zvodoch, likvidácií poistných udalostí a pod.

Pri overovaní zistených pôvodov môže žiadať organizácia určená k vedeniu PK overenie pôvodu podľa DNA.

 

11. Označovanie a identifikácia koní

11.1. Všetky kone sa označujú výpalom, vymrazením, alebo elektronickým označením - čipovou značkou.

11.2. V zemskom chove sa žriebätám vypaľuje v pravom sedle poradové (matričné) číslo, pod ktorým je žriebä zapísané v danom roku v matrike centrálnej evidencie koní. Pod matričné číslo sa vypaľuje posledné dvojčíslie roku, v ktorom sa žriebä narodilo. Vypálené čísla sú zároveň aj životným číslom koňa. Na ľavom pleci bude vypálený znak S/H/K. Na ľavé stehno sa pri zápise do PK vypáli znak v tvare plesnivca.

Elektronická čipová značka sa zakladá po identifikácii zvieraťa a aplikuje sa podľa medzinárodných zásad pre jej umiestnenie. Čipová značka musí spĺňať ISO normy 11784 a 11785. Po implantovaní čipu sa zvieraťu odoberie krv na stanovenie DNA genotypu, ktorý je bezpodmienečne nutný pri tomto spôsobe označenia.

Pri čipovaní veterinárom je potrebný podrobný slovný a grafický popis odznakov a vírov od odborne spôsobilej osoby, poverenej uznanou chovateľskou organizáciou. U dovezených koní označených čipovou značkou, ktorá nespĺňa ISO normy 11784 a 11785, je povinnosťou majiteľa deklarovať pôvod koňa a dodať čítacie zariadenie pre jeho identifikáciu. Náklady spojené s deklaráciou pôvodu a identifikáciou koňa znáša majiteľ.

11.3. Výška vypálených čísiel je 3,5 – 4 cm.

11.4. Pri zápise žrebcov a kobýl do PK sa im evidenčne prideľuje základné číslo, ktoré sa nevypaľuje (zvieratá sú označené matričnými číslami alebo elektronickou čipovou značkou).

11.5. Identifikácia a overovanie pôvodu podľa DNA testu

11.5.1. Identifikácia pôvodu pomocou DNA testu je bezpodmienečne nutná pred zápisom žrebca do PK. Náklady znáša v tomto prípade ten, kto požiadal o licenciu a zápis žrebca.

11.5.2. U každého zapísaného koňa, príp. u koňa predvedeného k zápisu, a u žriebäťa, ktoré má byť registrované, môže Zväz žiadať výsledky overovania pôvodu podľa DNA testu. Výsledky DNA testu sú uložené vo Zväze.

11.5.3. Pred vystavením Potvrdenia o pôvode koňa sa musí vykonať overenie pôvodu podľa DNA testu vtedy, ak existujú pochybnosti o udanom pôvode v prípade, že:

- kobyla bola v priebehu ruje pripustená dvomi alebo viacerými žrebcami;

- žriebä nebolo identifikované pod matkou;

- keď je posledný dátum pripustenia kobyly v rozpore s dátumom ožrebenia kobyly;

- keď farba potomka nesúhlasí s farbou rodičov;

- žriebä je označené elektronickou čipovou značkou.

V týchto prípadoch znáša náklady chovateľ alebo majiteľ koňa.

 

12. Pomenovanie koní

Plemenné žrebce – dňom platnosti zápisu do PK dostane každý žrebec novo zapísaný do PK meno, ktoré má rovnaké začiatočné písmeno ako meno otca v príslušnej línii. Už pridelené meno nejakému žrebcovi sa nesmie použiť pre iného žrebca s výnimkou jeho vlastného brata, a to s dodatkom I, II a pod. Rovnaké meno bez dodatku môže byť použité u iného žrebca po uplynutí 16 rokov.

Plemenné kobyly – u kobýl zapísaných v hlavnej PK sa používa podobný systém pomenovania ako u žrebcov, ale meno sa začína na počiatočné písmeno mena matky.

 

13. Členstvo v plemennej knihe

Členstvo v plemennej knihe plemena Hafling poznáme riadne, pridružené a evidované.

13.1. Riadnymi členmi PK sú automaticky všetci členovia Zväzu, ktorí vlastnia kone plemena hafling, ktoré prihlásia do PK. Účasť riadnych členov vyplýva priamo z ich členstva vo Zväze a nevyžaduje si ďalšie opatrenia.

13.2. Pridruženými členmi PK môžu byť majitelia koní, ktorí spĺňanú nasledujúce podmienky:

a/ podajú písomnú prihlášku k zapísaniu svojich žrebcov a kobýl do PK

b/ uhradia registračné poplatky

c/ zaviažu sa k dodržaniu Štatútu PK plemena Hafling

d/ nechajú zapísať kobylu alebo žrebca do PK po schválení Štatútu PK

13.3. Evidovaný člen je majiteľ koňa, ktorý spĺňa podmienky pre vystavenie potvrdenia o pôvode.

13.4. Práva a povinnosti riadnych, pridružených a evidovaných členov PK vyplývajú z tohto štatútu.

 

14. Medzinárodná spolupráca

14.1. ZCHKS a SAHH (Slovenská asociácia chovateľov haflingských koní) zaisťuje medzinárodnú spoluprácu s chovateľskými zväzmi a organizáciami združujúcimi chovateľov koní plemena Hafling a s WHF hlavne pri riešení a inovácii metodických, organizačných a technických postupov vedenia PK, pri vymedzení a uznaní podkladov pre medzinárodný obchod s plemennými zvieratami a pod.

14.2. ZCHKS ako nositeľ PK je garantom PK plemena Hafling voči zahraničiu.

 

15. Finančné predpisy plemennej knihy

15.1. Vedenie PK je účelovou činnosťou vykonávanou v prospech členov PK a systematického a efektívneho rozvoja plemena. Náklady spojené s vedením PK a zaistením technického a organizačného rozvoja PK sa uhrádzajú z poplatkov za vybrané úkony, platených majiteľmi zvierat, z dotácií, prípadne z aktivít ZCHKS, z organizácií poverených výkonom jednotlivých činností, z dedičstva a darov.

15.2. Výšku poplatkov a spôsob hospodárenia určuje finančný poriadok PK, ktorý je nedeliteľnou súčasťou štatútu PK. Finančný poriadok stanoví a aktualizuje ZCHKS. Zásady finančných predpisov a hospodárenia PK podliehajú schváleniu predstavenstvom ZCHKS.

 

16. Prechodné a záverečné ustanovenia

16.1. Plemenné kone (t.j. žrebce, kobyly, mladé kone v odchove) evidované v centrálnej evidencii, ktorých majitelia sa prihlásili k členstvu v PK plemena Hafling, sa považujú za zapísané podľa tohto štatútu a budú začlenené do príslušných oddielov PK.

16.2. Údaje zo skúšok výkonnosti, z reprodukcie a ďalšie údaje uložené v centrálnej evidencii, príp. vedené v chovoch, sa považujú za údaje PK podľa tohto štatútu.

16.3. Rodičia a ďalší predkovia koní, evidovaní v centrálnej evidencii, sa považujú za zapísaných do PK.

16.4. Zápis a začlenenie koní do PK majú trvalú platnosť.

16.5. Potvrdenie o pôvode koňa

Majiteľom všetkých koní plemena Hafling bude vystavené Potvrdenie o pôvode koňa na základe splnenia hore uvedených náležitostí. Po schválení Štatútu PK plemena Hafling Ministerstvom pôdohospodárstva SR sa vystavujú potvrdenia o pôvode len podľa tohto štatútu.

16.6. Výpisy z plemennej knihy kobýl a žrebcov budú vyhotovené podľa platných smerníc.

16.7. Zmeny štatútu plemennej knihy vstupujú do platnosti dňom schválenia MP SR.

16.8. Súčasne s nadobudnutím platnosti príslušných ustanovení štatútu sa ruší doterajší štatút plemennej knihy a metodické pokyny pre vedenie PK.

16.9. Všetky zmeny v štatúte, odsúhlasené radou PK plemena Hafling, nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

 

17. Finančný poriadok Plemennej knihy plemena haflinger

Hospodárenie plemennej knihy sa riadi týmto finančným poriadkom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou Štatútu PK koní plemena haflinger. Finančný poriadok (ďalej len FP) vydáva ZCHKS na základe ustanovenia čl. 15 štatútu plemennej knihy a zásad schválených valným zhromaždením ZCHKS.

17.1. Účelom FP je stanoviť jednotné, platné a kontrolovateľné pravidlá finančnej účasti členov PK na tvorbe zdrojov potrebných pre vedenie PK.

17.2. Predmet finančnej činnosti

Členovia PK sa zúčastňujú na tvorbe zdrojov formou poplatkov za vymedzené úkony spojené s vedením PK, menovite za:

a/ Vstupný zápis majiteľa koní do plemennej knihy

b/ Zápis a označenie žriebäťa

c/ Zápis kobyly do plemennej knihy

d/ Zápis žrebca do plemennej knihy

e/ Licencia žrebca na príslušný rok

f/ Potvrdenie o pôvode koňa

g/ Výpis z plemennej knihy

h/ Pas koňa

17.3. Poplatky

Sadzobník poplatkov za jednotlivé úkony PK navrhuje a schvaľuje predstavenstvo ZCHKS. Príjmy podľa sadzobníka sú súčasťou rozpočtu ZCHKS, a dávajú sa na vedomie valnému zhromaždeniu. Sadzobník vydáva alebo predkladá predstavenstvo ZCHKS na obdobie najmenej 1 roka, a je povinné oboznámiť s ním všetkých členov plemennej knihy. Schválený sadzobník pre dané obdobie tvorí nedeliteľnú súčasť FP.

17.4. Účtovanie poplatkov

Poplatky sa účtujú takto:

a/ na základe prihlášky do zväzu;

b/ na mieste pracovníkovi, ktorý označuje žriebätá;

c/ na mieste pracovníkovi, ktorý zapisuje kobyly do PK;

d/ po licentácii žrebca a jeho zapísaní do PK formou platby za dobierku pri zaslaní dokumentácie;

e/ fakturáciou zväzom so splatnosťou k 1.2. príslušného roka;

f/ na dobierku;

g/ za uskutočnenie predvýberu žrebca, pričom predvýbery žrebcov prihlásených
do 80-dňového testu sa uskutočnia v období cca 3 mesiace pred zaradením do testu.

Fakturácia sa riadi všeobecne záväznými predpismi. Neplatenie faktúr má za následok spolu s opatreniami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných predpisov pozastavenie alebo zrušenie výberu žrebca. Platcami poplatkov sú majitelia koní.

17.5. Záverečné ustanovenia

FP vstupuje do platnosti dňom vyhláseným predstavenstvom ZCHKS.

Jednotlivé položky môžu byť vyhlasované postupne v súlade s prípravou nového systému PK a uplatnením príslušných ustanovení.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo toto znenie štatútu plemennej knihy, a udelilo oprávnenie k zriadeniu a vedeniu plemennej knihy plemena Hafling.

 

V Bratislave dňa 16.01.2006

 

Vydal:

© Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo, 2006

Moravecká 32

951 93 Topoľčianky

Slovenská republika

Tel: 00421 / 37 630 15 59

Fax: 00421 / 37 630 15 59

Web: www.horses.sk

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Náklad: 50 kusov

 

Zostavili:

doc. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. František Grácz, MVDr. Mária Hižňanová, Ing. Alena Závacká, Ing. Monika Kozánková, MVDr. Cyril Bonta

 

Technická spolupráca: Ing. Lenka Polyaková

 

 

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search