Kalendár akcií ZCHKS

Plemenné žrebce 2020

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

achaltek.jpg
CHOV Dotácie Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) - Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania jednotnej žiadosti o priame podpory pre r. 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) - Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania jednotnej žiadosti o priame podpory pre r. 2020

Na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) bolo zverejnené Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania jednotnej žiadosti o priame podpory pre r. 2020. Kompletnú informáciu vrátane príloh týkajúcich sa podávania žiadostí, nájdete na linku:

https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-vo-veci-predkladania-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-pre-r-2020/9821 

Podľa tejto informácie Jednotnú žiadosť je možné podať v termíne od 6. apríla 2020 do 15. mája 2020 (pokiaľ nebude legislatívne a následne rozhodnutím príslušným orgánom určené inak). Ak žiadateľ v rámci Jednotnej žiadosti na rok 2020 požaduje platby aj na zvieratá v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb, Jednotná žiadosť na rok 2020 sa predkladá v termíne od 4. mája 2020 do 15. mája 2020 (pokiaľ nebude legislatívne a následne rozhodnutím príslušným orgánom určené inak). V prílohách k Oznámeniu je aj informácia k podávaniu žiadostí, zakresľovaniu pozemkov a Príučka pre žiadateľa o priame platby pre rok 2020.


Pre administráciu podpôr vypracovala PPA Opatrenia v aktuálnej situácii pre zefetívnenie podávania žiadostí:

https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zavadza-opatrenia-v-suvislosti-s-pandemiou-covid-19-a-administraciou-podpor/9798.

V tomto opatrení sa okrem iného uvádza: K administrácii podpôr v roku 2020 bude PPA poskytovať technickú pomoc pri GSAA.Telefonicky alebo emailom bude kontaktovať žiadateľov, ktorí využili technickú pomoc v roku 2019. PPA bude poskytovať technickú pomoc pri GSAA. PPA bude telefonicky alebo emailom kontaktovať žiadateľov, ktorí využili technickú pomoc v minulom roku (cca 8.000 žiadateľov, zväčša starších a malých, z 18.640 podaných Jednotných žiadostí). PPA bude žiadateľov informovať o všetkých možnostiach a nápovedách. Pre žiadateľa budú pripravené všetky podklady, aby bol schopný žiadosť podať sám, bez nutnosti osobného kontaktu s pracoviskom.

PPA vzhľadom na situáciu s ochorením Covid-19 žiada žiadateľov, aby na prvom mieste využívali elektronické podanie alebo podanie prostredníctvom poštovej prepravy.Aktualizované dokumenty pre podávanie žiadostí v roku 2020:

- Aktualizácia a údržba registra LPIS
- Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 342/2014, verzia 6.2 (podstatné zmeny oproti predchádzajúcej verzii zvýraznilo MPRV SR žltým podfarbením, zmeny sa týkajú najmä hospodárenia na erózne ohrozených plochách, s. 66, 67)
- Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 verzia 6.0 (podstatné zmeny oproti predchádzajúcej verzii zvýraznilo MPRV SR žltým podfarbením, zmeny sa týkajú najmä bilekoviných plodín)

 

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search