Plemenné žrebce 2020

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

kinsky.jpg
CHOV Slovenský teplokrvník Zápis zo zasadania Rady PK slovenského teplokrvníka Nozdrkovce - 6. 10. 2018
Zápis zo zasadania Rady PK slovenského teplokrvníka Nozdrkovce - 6. 10. 2018

Na základe pozvánky predsedu Rady PK slovenského teplokrvníka sa uskutočnilo zasadanie rady PK. 

Prítomní členovia rady PK:   prof. Ing. Marko Halo, PhD., MVDr. Jan Cigan, Ing. František Grácz, Peter Mackovjak, Ing. Ivan Podolský

Ospravedlnený: MVDr. Vladimír Hura, PhD. (zaslané písomné stanovisko)

 

Program zasadania:

 1. Otvorenie
 2. Aktuálne otázky v chove koni v SR s dôrazom na akceleračný program v populácii ST
 3. Výbery žrebcov na základe vlastnej výkonnosti – aktualizácie smernice
 4. Pôsobenie plemenných žrebcov iných plemien v populácii ST (arab, shagya)
 5. Výkonnostné skúšky žrebcov – aktualizácia metodiky VS
 6. Rôzne

 

Všetkých prítomných privítal predseda rady PK slovenského teplokrvníka prof. Ing. Halo, PhD.

K bodu 2) V súvislosti s podporou členov ZCHKS v rámci akceleračného programu je potrebné v podpore pokračovať. V diskusii sa členovia rady PK dotkli článku štatútu PK 2.2.1.:

2.2.1  Plemenná kniha žrebcov

Plemenná kniha žrebcov nie je členená do oddielov. Do PK žrebcov sa zapisujú žrebce po splnení špecificky daných podmienok stanovených v zákonných normách a v smerniciach Rady PK plemena slovenský teplokrvník, po splnení ustanovení šľachtiteľského programu slovenského teplokrvníka a tohto štatútu, prihlásením žrebca do PK a predložením Potvrdenia o pôvode koňa, identifikačného dokladu koňa.

Po 4 rokoch sa pôsobenie plemenného žrebca prehodnotí na základe potomstva.

I napriek citlivosti tejto témy je potrebné vykonať inventarizáciu pôsobenia aktívnych plemenných žrebcov .

 

K bodu 3) Na základe  materiálu zaslaného členom rady PK došlo po diskusii k dohode, že od 1. 11. 2018 sa upravuje Smernica pre zaraďovanie žrebcov na základe vlastnej výkonnosti nasledovne :

Žrebce plemien koní, ktoré podľa STN 46 6310 „Plemenné kone“ (1997) spĺňajú podmienky zaradenia do plemenitby v populácii slovenského teplokrvníka a neabsolvovali výkonnostné skúšky, môžu byť zaradené do plemenitby po splnení jedného z nasledovných kritérií:

 • Skok: stupeň „T*“ (145 cm) a vyššie – minimálne 3 súťaže (prémiové a vybrané) v jednej sezóne s celkovým súčtom max. 4 trest. bodov;
 • Kritérium mladých koní: finále 4-, 5-, 6-ročných v skoku – 1. – 3. miesto
 • Šampionát mladých koní slovenského teplokrvníka: finále šampionátu mladých koní ST

( 5 a 6 ročných ) v skoku 1. – 3. miesto

 • Drezúra: 3 súťaže IM a vyššie – priemer. min. 65 % získaných bodov v jednej sezóne;
 • Všestranná spôsobilosť: 3 CCI s hodnotením v priebehu 2 rokov, z toho dokončené najmenej 1 CCI* – umiestnenie do 1. polovice skončených súťažiacich;
 • Vytrvalostné dostihy: stupeň „ST“ (101 – 120 km, alebo 2 x 80 km)
 • Záprahy: 5 súťaží za 2 roky stupeň „T“ (účasť vo všetkých dištanciách);
 • Anglické plnokrvné žrebce hodnotenie exteriéru v triede Elita, individuálny výber na základe komplexného zhodnotenia dosiahnutej výkonnosti a pôvodu jedinca.

Importované žrebce – žrebce všetkých plemien bez výberu v krajine pôvodu musia splniť všetky kritériá pre výber v SR.

(Aktualizované na základe zasadania Rady PK slovenského teplokrvníka 6. 10. 2018.)

 

K bodu 4) Pôsobenie plemenných žrebcov iných plemien (arabský plnokrvník,  shagya arab a ostatné plemená nedefinované v štatúte PK).

Členovia rady PK sa jednoznačne vyslovili za ukončenie paušálneho využívania žrebcov arabského plnokrvníka a shagya araba v populácii ST. Od roku 2019  je potrebné výber pre kone z populácií iných plemien vydávať len na základe splnenia podmienok platných pre populáciu ST. Osvieženie krvi je potrebné zabezpečiť prostredníctvom samičej populácie.

 

K bodu 5) Na základe vyhodnotenia zrušenia možnosti absolvovať VS u žrebcov vo veku 4 roky po diskusii rada PK rozhodla, že v odôvodnených prípadoch po schválení nadpolovičnou väčšinou Rady PK ST bude možné absolvovať VS i žrebcovi v štyroch rokoch (zranenie počas testu v 3 rokoch, po doporučení rady PK na predvýbere 3-ročných žrebcov). V tejto súvislosti je potrebné upraviť testačné podmienky pre 4-ročné žrebce počas VS (skok vo voľnosti, parkúr). Povinná účasť na šampionáte mladých koní v kategórii 4-ročných.

 

Bod 6) Rôzne:

Členovia rady PK si uvedomujú, že absenciou KMK dochádza k spomaľovaniu napredovania mladých koní, ktoré nemajú možnosť testácie na parkúroch určených výlučne mladým koňom. V tejto súvislosti došlo k dohode, že v roku 2019 je potrebné zabezpečiť uskutočnenie 6 kôl a finále KMK 4-, 5- a 6-ročných koní (po 2 kolá na východe, strede a západe SR) + finále (výberové konanie).

Členovia rady PK diskutovali o stupni náročnosti jednotlivých kôl šampionátu mladých koní. Upozornili na skutočnosť, že v druhej polovici sezóny v minulosti štvorročné kone absolvovali parkúry na výške 110 cm, a hendikep pre 6- a 7-ročné kone by mal byť 10 cm.

Uznesenia prijaté radou plemennej knihy slovenského teplokrvníka

 

Uznesenie č. 1

Po skončení registrácie žriebät 2018 a po spracovaní pripúšťania žrebcami v populácii ST za rok 2018 štatisticky vyhodnotiť aktívne žrebce v plemenitbe (počet pripustených kobýl a narodených žriebät, kone v športe). Výsledky zaslať členom rady PK.

Zodpovedný: Ing. Grácz                                                                  Termín: do 15. 2. 2019

Uznesenie č. 2

Aktualizovať Smernicu pre zaraďovanie žrebcov do populácie ST na základe vlastnej výkonnosti v zmysle prijatých zmien.

Zodpovedný: Ing. Grácz                                                                  Termín: do 1. 11. 2018

Uznesenie č. 3

Pri spracovávaní výberov pre žrebce pôsobiace v populácii ST postupovať v zmysle aktuálnej smernice. Výber udeliť len žrebcom, ktoré spĺňajú podmienky pre populáciu ST.

Zodpovedný: prof. Halo, Ing. Grácz                                                 Termín: do 1. 2. 2019

Uznesenie č. 4

 1. Vypracovať aktuálny pokyn pre KMK. Pokúsiť sa iniciovať stretnutie s predstaviteľmi MPRV SR v súvislosti s obnovou podpory KMK.

Zodpovedný: Ing. Grácz, prof. Halo                                         Termín: do 15. 12. 2018

 1. Členovia rady PK za jednotlivé regióny písomne zašlú možné miesta jednotlivých kôl KMK.

Zodpovedný: členovia rady PK ST                                          Termín: do 15. 12. 2018

Uznesenie č. 5

Pri spracovávaní rozpisu šampionátu mladých koní na rok 2019 vychádzať z pripomienok členov rady PK

Zodpovedný: Ing. Grácz                          Termín: schvaľovanie rozpisu šampionátu 2019

 

jazdecke

Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search