Plemenné žrebce 2022

Reklamný prúžok

Plemenné žrebce a ID

norik.jpg
Zmena sídla a adresy vysunutého pracoviska centrálnej evidencie koňovitých zvierat PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 24 Jún 2015 03:47

Upozornenie o zmene sídla a adresy vysunutého pracoviska centrálnej evidencie koňovitých zvierat od 22.06.2015 :

Plemenárske služby SR, š.p.

zmena adresy : Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky

tel./klapka : 037 – 7783074 /306

mobil : 0905 818 545

e-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
Furmanské preteky Chocholná-Velčice PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 24 Jún 2015 02:49
IMG_2090
Posledná úprava Streda, 24 Jún 2015 02:57
Čítať celý článok...
 
Furmanské preteky - Podolie PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Streda, 17 Jún 2015 11:40

Podolie

Výsledky súťaží

Fotogaléria >>>

Posledná úprava Utorok, 30 Jún 2015 14:09
 
Požiadavky na premiestňovanie koni v rámci SR ako aj z iných členských štátov EU do SR v súvislosti s výskytom infekčnej anémie koní v niektorých členských štátoch EU PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Piatok, 12 Jún 2015 06:34
St6tna veterin6rna apotravinov6 spriva Slovenskej republiky (dalej len ,,SVPS SR")
zaznamenala vroku 2015 hk{senia oqfslcyte infekdnej andmie koni (d'alej len,,lAE") vniektorych
dlens\ich Str{toch EU. V Mad'arsku bolo hl6senlich 8 ohnisk, v Nemecku 1 ohnisko a v Rumunsku
zaznamen|v a}6 uL niekol'ko rokov v'-iskyt ohnisk tejto choroby.
Vzhl'adom na vySSie opfsany nepriaznivy vyvoj nSkazovej situ6cie a beruc do irvahy
skutodnost', Ze SR je krajinou bez qiskytu IAE, SVPS SR pristupila k doplneniu poZiadaviek na
premiestiovanie koni v ri{mci SR ako aj zinych dlenskych 5t6tov do SR nasledovne:
1. premiestfiovanie v rSmci SR Sportovych a dostihovych koni na jazdeckd preteky alebo do stredisk
na zhr omald'ovanie zv ierut
. riradny veteriniirny lekiir musf potvrdit'v sprievodnom doklade alebo v zdravotnom preukaze
alebo v identifikadnom doklade (pase) koia, Ze bolo vykonan6 serologick6 vy5etrenie na IAE
u v5ethich koni star5ich ako 2 roky, pridom vy5etrenie nesmie bf star5ie ako 6 mesiacov -
dStum serologickdho vy3etrenia musi byt zaznamenanli v sprievodnom doklade alebo v
zdravotnom preukaze alebo v identifikadnom doklade (pase) kof,a
2. premiestdovanie zinych dlenskych 5t6tov do SR Sportoqfch adostihoqfch koni na jazdeckf
preteky alebo do stredisk na zhromaLd'ovanie zvierat
r u v5etkych koni stariich ako 2 roky musi byf v identifikadnom doklade (pase) kof,a
deklarovand, Ze boli podroben6 serologick6mu vy5etreniu na IAE, pridom vy5etrenie nesmie
byt' star5ie ako 6 mesiacov - d6tum serologickdho ly5etrenia musi b1t zaznamenany v
identifikadnom doklade (pase) koia.
Ak budete premiestfiovat' kone do dlens[ich 5t6tov s v'-i'skytom IAE (napr. Mad'arsko,
Rumunsko), je d6leZit6 brat' do rivahy tuto nepriaznivfi nilkazovri situ6ciu.
V pripade zmeny epidemiologickej situScie v srivislosti s vlfskytom IAE v dlenskych St6toch
BU Vas budeme informovat'.

znak_svspŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zaznamenala v roku 2015 hlásenia o výskyte infekčnej anémie koní (ďalej len,,IAE") v niektorých členských štátoch EU. V Mad'arsku bolo hlásených 8 ohnísk, v Nemecku 1 ohnisko a v Rumunsku zaznamenávajú už niekol'ko rokov výskyt ohnísk tejto choroby.

Vzhl'adom na vyššie opísaný nepriaznivý vývoj situácie a berúc do úvahy skutočnost', že SR je krajinou bez výskytu IAE, SVPS SR pristúpila k doplneniu požiadaviek na premiestiovanie koni v rámci SR ako aj iných členských štátov do SR nasledovne:

1. premiestňovanie v rámci SR športových a dostihových koní na jazdecké preteky alebo do stredísk na zhromažďovanie zvierat:

  • úradný veterinárny lekár musí potvrdiť v sprievodnom doklade alebo v zdravotnom preukaze alebo v identifikačnom doklade (pase) koňa, že bolo vykonané sérologické vyšetrenie na IAE u všetkých koní starších ako 2 roky, pritom vyšetrenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov - dátum sérologického vyšetrenia musí byť zaznamenaný v sprievodnom doklade alebo v zdravotnom preukaze alebo v identifikačnom doklade (pase) koňa

 

2. premiestňovanie z iných členských štátov do SR športových a dostihových koní na jazdecké preteky alebo do stredísk na zhromažďovanie zvierat:

  •  u všetkých koní starších ako 2 roky musí byť v identifikačnom doklade (pase) koňa deklarované, že boli podrobené sérologickému vyšetreniu na IAE, pritom vyšetrenie nesmie byt' staršie ako 6 mesiacov - dátum sérologického vyšetrenia musi byť zaznamenaný v identifikadnom doklade (pase) koňa. 

 

Ak budete premiestňovať kone do členských štátov s výskytom IAE (napr. Mad'arsko,Rumunsko), je dôležité brať do úvahy túto nepriaznivú nákazovú situáciu. V prípade zmeny epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom IAE v členských štátoch EU Vás budeme informovat'.

 

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ

Posledná úprava Piatok, 12 Jún 2015 07:03
 
V ý z v a k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal ZCHKS   
Pondelok, 25 Máj 2015 07:24
Výzva
na predkladanie žiadostí Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo, Moravecká 32, 951 93 v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“) a na základe schémy na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.41124(2015/XA) (ďalej len „schéma č. 1“) v y z ý v a oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2015 (ďalej len „žiadosť“) na podporné opatrenia :
v termíne od 25. máj 2015 do 05. júna 2015
Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty „Kone - genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností v odchovniach mladých kobýl plemien slovenský teplokrvník, norik muránsky, slovenský športový pony“.
Žiadosť treba predložiť písomne na tlačive, ktorého vzor nájdete na stránke Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. :
ZVÄZ CHOVATEĽOV KONÍ NA SLOVENSKU, MORAVECKÁ 32, 951 93 TOPOĽČIANKY.

V súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve a na základe schémy na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.41124(2015/XA) 

   ZCHKS  v y z ý v a   oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2015

na podporné opatrenia : v termíne od 25. mája 2015 do 05. júna 2015

Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty „Kone - genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností v odchovniach mladých kobýl plemien slovenský teplokrvník, norik muránsky, slovenský športový pony“.

Žiadosť treba predložiť písomne na tlačive, ktorého vzor nájdete tu: Výzva a prílohy.

Posledná úprava Streda, 27 Máj 2015 06:00
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 10 z 31
Počet zobrazení obsahu : 4163706
Máme online 8 hostí 

jazdecke

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Prečítajte si

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Recenzia

Reklamný prúžok

Anketa

Aké plemeno koní je pre Vás naj ?
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Main page Contacts Search Contacts Search