Predvýber teplokrvných žrebcov športového typu (populácia: slovenský teplokrvník)

Predvýbery teplokrvných žrebcov sa v roku 2024 budú konať v termínoch:

 • pre populáciu ST dňa 2. 5. 2024 o 10.00 h v JK Slávia SPU Nitra (krytá hala) a dňa 165. 2024 o 10.00 h v JK Mackovjak Spišská Nová Ves;

 

Z dôvodu aktualizácie základných telových mier a zabezpečenia zootechnickej fotodokumentácie je potrebné, aby žrebce boli k dispozícii pracovníkom ZCHKS 1 hodinu pred začiatkom predvýberu. Predvýber sa uskutoční na základe Metodického pokynu pre predvýber teplokrvných žrebcov športového typu na rok 2024 a STN 46 6310 „Plemenné kone“. Majiteľ zúčastneného žrebca predloží POP a pas koňa.

Pri presune žrebcov je potrebné riadiť sa pokynmi ŠVPS SR pre presun koňovitých, platnými na rok 2024.

Po úspešnom absolvovaní predvýberu bude uzatvorená „Zmluva o výkone kontroly úžitkovosti“ medzi ZCHKS ako uznanou chovateľskou organizáciou a majiteľmi jednotlivých žrebcov. Predvýber žrebcov je spoplatnený podľa platného cenového výmeru ZCHKS sumou
80,-  + 20 % DPH (člen ZCHKS), resp. 120,- € + 20 % DPH (nečlen ZCHKS) za jedného žrebca. Poplatok je potrebné uhradiť na účet zväzu: IBAN SK56 0200 0000 0000 1091 7162, alebo poštovou poukážkou. V prípade neuhradenia poplatku nebude žrebec pripustený k predvýberu.

 

 

Metodický pokyn k predvýberom a výkonnostným skúškam koní

plemien v kompetencii ZCHKS na rok 2024

 

ZCHKS ako uznaná chovateľská organizácia v zmysle štatútov PK a STN 46 6310 „Plemenné kone“ vydáva nasledovný Metodický pokyn pre výkon KÚ koní pre plemená v kompetencii ZCHKS.

 

Teplokrvné plemená koní pre populácie: slovenský teplokrvník

 

Zväz chovateľov koní v spolupráci s Výberovou komisiou pre chov koní MPRV SR vypracoval metodické pokyny pre predvýbery žrebcov a kobýl pred ich zaradením do 70-dňového testu.

Na základe výsledkov hodnotenia v predvýbere budú žrebce a kobyly zaradené do 70-dňového testu prípravy na skúšky výkonnosti, ktorý môžu absolvovať iba pod vedením vedúceho výcviku s kvalifikáciou „tréner“ – licencia potvrdená na príslušný rok.

Podmienkou udelenia výberu pred zápisom 3- a 4-ročných žrebcov a kobýl do PK je absolvovanie výkonnostných skúšok.

Pri predvýbere minimálne 3-členná komisia 10-bodovou stupnicou hodnotí:

 1. Pôvod

Pri hodnotení pôvodu sa posudzuje kvalita chovnej a úžitkovej hodnoty predkov do štvrtej generácie, stupeň a účelnosť použitia príbuzenskej plemenitby, homogenita skladby rodokmeňa vzhľadom na zastúpené plemená. Použité plemená v rodokmeni žrebcov a kobýl musia byť v súlade so štatútom plemennej knihy.

 1. Plemenný typ a pohlavný výraz

Vybrané žrebce a kobyly musia byť typovo v súlade s charakteristikou chovného cieľa, s výrazným pohlavným dimorfizmom.

 1. Exteriér

V rámci exteriéru sa hodnotia:

 1. telesné línie –   krk, hrudník, plece, chrbát, bedrá a zadok;
 2. fundament –   hrudníkové a panvové končatiny vrátane kopýt;
 3. celkový súlad –   harmónia telesných partií vrátane hlavy, celkovej stavby a rámca spoločne s ušľachtilosťou a konštantnosťou pri rešpektovaní úžitkového typu a plemennej príslušnosti.
 4. Mechanika pohybu

Mechanika pohybu sa hodnotí pri predvedení žrebcov a kobýl na ruke v kroku a v kluse. Následne sa hodnotí mechanika pohybu vo voľnom pohybe v krytej jazdiarni. V rámci kvalitatívnych vlastností mechaniky pohybu sa posudzuje spôsob pohybu, priestrannosť, pružnosť, takt, akcia a kadencia.

 1. Skok vo voľnosti

Touto skúškou sa hodnotia skokové schopnosti koní pri skákaní vo voľnosti, t. j. pri maximálnom obmedzení vonkajších vplyvov.

Hodnotí sa ochota, pokojné správanie koňa a spôsob vykonania skoku (skokový štýl, pozornosť, technika práce nôh, obratnosť, pružnosť, kmih, výbušnosť, snaha o nápravu predchádzajúcej chyby a pod.). Schopnosti koní pri skákaní vo voľnosti sa skúšajú v krytej hale alebo v ohraničenej otvorenej jazdiarni v uličke. Kone absolvujú skúšku samostatne, po jednom, pri voľnom pohybe po vypustení z ruky do skúšobnej dráhy, bez použitia biča či iných verbálnych pomôcok. Skáče sa na ľavú ruku!

Skok pozostáva z kavalety vysokej 50 cm, na vzdialenosť 6,5 – 7,0 m doublebar vysoký 80-90 cm, na vzdialenosť 7,2 – 7,5 m doublebar vysoký 110 – 120 cm pre 3-ročné, resp. 120 – 130 cm pre 4-ročné žrebce, široký 130 cm s prednou šikmou stenou (prútená prekážka).

 

 

 1. RTG vyšetrenie

Pre zaradenie žrebcov do populácie ST je podmienku predloženie RTG snímok.

 1. 7. Overenie pôvodu žrebcov

U žrebcov pred ich zaradením do testu je potrebné v zmysle novej európskej legislatívy dokladovať parentitu (overenie pôvodu zo strany otca aj matky).