Kritériá mladých koní v skoku na koni 2024

Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo, ako uznaná chovateľská organizácia za účelom testovania úžitkových vlastností mladých koní s využitím výsledkov pre kontrolu dedičnosti vypisuje v športovej sezóne 2024 Kritériá mladých koní v skoku na koni.

ZCHKS navrhuje opätovne v roku 2024 zabezpečiť uskutočnenie 7 kôl pre štvor-, päť- a šesťročné kone a finále v rámci Šampionátu mladých koní 2024 v Trenčíne-Nozdrkovciach v dňoch 5. – 6. 10. 2024. Jednotlivé kolá budú v prípade podpory projektu KMK zo strany MPRV SR podporované prémiou 200,- € pre 4-ročné kone, prémiou 300,- € pre 5-ročné kone a prémiou 400,- € pre 6-ročné kone.

Do finále sa kvalifikuje po 15 najlepších 4-, 5- a 6-ročných koní z kvalifikačných kôl. Podmienkou pre účasť vo finále je absolvovanie aspoň dvoch kvalifikačných kôl.

Vo finále v prípade podpory projektu KMK zo strany MPRV SR vyplatí ZCHKS prémiu 500,- € pre 4-ročné kone, prémiu 700,- € pre 5-ročné kone a prémiu 900,- € pre 6-ročné kone. Súťaže KMK budú hodnotené podľa platných Pravidiel jazdeckého športu a stupnice „A“.

 

Organizátor jednotlivých kôl zabezpečí:

  • rozpis v zmysle podmienok SJF, v ktorom budú deklarované súťaže KMK v zmysle prílohy. KMK v roku 2024 sa môžu zúčastniť 4 – 6-ročné kone s platnou licenciou SJF na rok 2024, ktorá bola vystavená na základe registrácie koňa v ZCHKS (prípadne v inej uznanej chovateľskej organizácii v rámci SR).
  • štart súťažiacich, ktorí sa prihlásili do súťaží KMK v jednotlivých kategóriách (4, 5 a 6- ročných), v samostatnej súťaži podľa stupnice a nie na čas.
  • vyhodnocovanie súťaží KMK samostatne. Výsledky organizátor zašle na adresu ZCHKS do 3 dní po skončení pretekov.
  • predstavenie koní vo formáte: meno koňa, plemenná príslušnosť, pohlavie, pôvod (otec, matka, otec matky), majiteľ, chovateľ.

 

ZCHKS pre jednotlivé kolá zabezpečí v každej kategórii stužky pre umiestnených na 1. – 5. mieste.

 

Finančné prostriedky pre kvalifikačné kolá:             Finančné prostriedky pre finále:

  • 200,- € pre 4-ročné kone                                         500,- €  pre 4-ročné kone
  • 300,- € pre 5-ročné kone                                         700,- €  pre 5-ročné kone
  • 400,- € pre 6-ročné kone                                         900,- €  pre 6-ročné kone

 

Finančné prostriedky budú jednotlivým víťazom a umiestneným zaslané len v prípade podpory projektu KMK zo strany MPRV SR bankovým prevodom. Uvedená podmienka vyplatenia finančných podmienok musí byť uvedená v rozpise jednotlivých kôl, ako aj v rozpise finále KMK na rok 2024.

 

Súťaže KMK budú hodnotené podľa platných Pravidiel jazdeckého športu a stupnice „A“. V prípade ukončenia parkúrov bez trestných bodov dvomi alebo viacerými súťažiacimi sa títo umiestnia zhodne na prvom mieste. Finančné prostriedky sa rozpočítajú rovnakým dielom.

ZCHKS na svojej www stránke spropaguje KMK v roku 2024.

 

Výšky prekážok (v cm) pre jednotlivé kategórie v roku 2024

  do 30. 6. od 1. 7. Finále KMK + šampionát
4-ročné 100 110 2 x 110
5-ročné 110 120 2 x 120
6-ročné 120 125 2 x 125

 

Jednotlivé kvalifikačné kolá súťaží KMK budú organizované:

JK Cedos Trenčín-Nozdrkovce                5. 5. 2024

NŽ Topoľčianky, š. p.                               19. 5. 2024

Hippoclub Liptovská Sielnica                  8. 6. 2024

Spišská Nová Ves                                     15. 6. 2024

Riders & Dreams Bratislava Šamorín      14. 7. 2024

Masarykov dvor Vígľaš                            28. 7. 2024

Hippoclub Liptovská Sielnica           10. 8. 2024