Stanovy ZCHKS

Článok I.
Právny základ družstva
Právnym základom družstva je ustanovenie § 221 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a Vlastné stanovy družstva schválené členskou
schôdzou.

Článok II.
Základné ustanovenia v družstve
1. Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo (ďalej len družstvo) je spoločenstvo neuzavretého
počtu osôb, založené za účelom zjednocovať, presadzovať a podporovať záujmy chovateľov koní
všetkých plemien. Družstvo je právnickou osobou a za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým
svojím majetkom. Členovia družstva neručia za záväzky družstva. Družstvo je založené na dobu
neurčitú.
2. Obchodné meno družstva: Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo.
3. Sídlo družstva: 951 93 Topoľčianky, Moravecká 32.
4. Základný majetok družstva.
Základný majetok družstva tvorí súhrn členských vkladov, k zaplateniu ktorých sa zaviazali členovia
družstva. Zapisovaný základný majetok družstva je 1 992,- €, slovom: tisíc deväťsto deväťdesiatdva eur.
5. Základné vklady členov družstva.
Základný členský vklad člena družstva – právnickej osoby s chovom koní činí 166,- €, slovom: sto
šesťdesiatšesť eur. Základný členský vklad fyzických osôb s chovom koní činí 33,- €, slovom: tridsaťtri
eur. Základný členský vklad právnických osôb bez chovu koní činí 34,- €, slovom: tridsaťštyri eur,
a fyzických osôb bez chovu koní činí 34,- €, slovom: tridsaťštyri eur. Podmienkou vzniku členstva je
splatenie vstupného vkladu. Vstupný vklad u právnických osôb činí 66,- €, slovom: šesťdesiatšesť eur.
Vstupný vklad fyzických osôb s chovom koní a bez chovu koní činí 16,- €, slovom: šestnásť eur, splatiť
do 10 dní od obdržania bankového spojenia. Člen je povinný splatiť členský vklad presahujúci vstupný
vklad do 6 mesiacov odo dňa vzniku členstva. Ak to vyžaduje ekonomická situácia družstva, je člen
povinný na základe rozhodnutia členskej schôdze splatiť nesplatenú časť členského vkladu ešte
pred dobou splatnosti.
Okrem zloženia členského vkladu sa môžu členovia družstva písomne zaviazať k zloženiu ďalšieho
vkladu a ďalšej majetkovej účasti na podnikaní družstva a to tak pri vzniku členstva, ako aj počas trvania
členstva v družstve. O zložení ďalšieho členského vkladu, prijatí ďalšej majetkovej účasti člena družstva
rozhoduje predstavenstvo družstva. Ponúkanú ďalšiu majetkovú účasť člena družstva (ďalší členský
vklad) družstvo nemusí prijať.
Na platnosť rozhodnutia predstavenstva v tejto veci je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov
predstavenstva prítomných na zasadnutí predstavenstva v čase schvaľovania prijatia ďalšieho členského
vkladu, resp. ďalšej majetkovej účasti člena.

 

 

Článok III.
Založenie družstva
1. Na založenie družstva sa primerane vzťahujú ustanovenia § 224 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
2. Družstvo preberá práva a záväzky Zväzu chovateľov koní na Slovensku.

Článok IV.
Predmet činnosti – podnikania družstva
Predmetom činnosti a podnikania družstva je:
1. Vedenie plemennej knihy
2. Genetika, šľachtenie a reprodukcia koní
3. Vedenie a vyhodnocovanie príslušnej evidencie, kontrola úžitkovosti a jej spracovanie
4. Obchodná, podnikateľská a sprostredkovateľská činnosť
5. Poradenská činnosť, osvetová a vzdelávacia činnosť
6. Inžinierske, marketingové a finančné služby súvisiace s predmetom činnosti
7. Obchodná zahraničná činnosť
8. Podieľa sa na riadení, hodnotení koní v šľachtiteľských – chránených chovoch u plemien,
pre ktoré vedie plemennú knihu.

Článok V.
Vznik a zánik členstva
A/ Vznik členstva v družstve
1. Členmi družstva sa môžu stať právnické a fyzické osoby po splnení podmienok vyplývajúcich
zo zákona a stanov:
a/ pri založení družstva dňom vzniku družstva
b/ počas trvania družstva prijatím za člena na základe písomnej členskej prihlášky rozhodnutím
predstavenstva družstva o prijatí za člena
c/ prevodom členstva
d/ iným spôsobom stanoveným zákonom.
2. Členstvo nevzniká pred zaplatením vstupného vkladu.
3. Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov podľa § 228 Zákona č. 513/1991 Zb.
4. Členské práva a povinnosti môže člen previesť na iného člena družstva podľa § 229 Zákona
č. 513/1991 Zb. Predstavenstvo nesmie odmietnuť prevod členských práv a povinností
v prípade, ak doterajší člen prenajme alebo odpredá chov koní inej právnickej alebo fyzickej
osobe – nečlenovi družstva a tiež dedičovi člena družstva.
5. Právnické osoby zastupuje vo zväze štatutárny zástupca alebo poverená osoba.
B/ Zánik členstva v družstve
Zánik členstva sa riadi § 231, § 232, § 233 a § 234 Zákona č. 513/1991 Zb., ak členský vklad spočíval
úplne alebo čiastočne v prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na družstvo, môže člen žiadať
vyrovnanie vrátením tejto nehnuteľnosti, a to v hodnote, ktorá je evidovaná v majetku družstva v čase
zániku jeho členstva. Ak je výška vyrovnávacieho podielu menšia než tvorí hodnota vrátenej
nehnuteľnosti, je nadobúdajúci člen povinný uhradiť družstvu rozdiel v peniazoch.

Článok VI.
Práva členov
1. Práva členov sa riadia týmito stanovami a podľa platných právnych predpisov.
2. Každý člen družstva má právo žiadať družstvo o poskytnutie služieb a podieľať sa na nich v celom
komplexe tak, ako ich družstvo svojim členom poskytuje za úplatu alebo bezplatne podľa rozhodnutia
členskej schôdze.
3. Člen družstva má právo voliť a byť volený do orgánov družstva. Získavať informácie o hospodárení
družstva, o vnútro družstevnom živote, o činnosti orgánov družstva, o vonkajších vzťahoch družstva.
4. Všetky služby a poradenskú činnosť, ktoré vykonáva družstvo, nárokovať u družstva.

Článok VII.
Povinnosti členov
1. Každý člen je povinný bezpodmienečne dodržiavať stanovy družstva, uznesenia členskej schôdze
a predstavenstva družstva.
2. Oznámiť družstvu zmenu právneho stavu.
3. Plniť a dodržiavať pokyny a metodiku pre plemenársku prácu v chove koní. Umožniť vo vlastnom
chove testáciu žrebcov, kontrolu úžitkovosti a dedičnosti podľa metodiky, ktorú príjme družstvo.
4. Riadne platiť všetky platby družstvu.
5. Zložiť v určenej lehote základný členský vklad.
6. Prispieť na stratu z činnosti družstva až do výšky členského podielu.
7. Porušenie povinností člena podľa týchto stanov prerokuje predstavenstvo a podá návrh členskej
schôdzi na prípadnú sankciu.

Článok VIII.
Nedeliteľný fond
1. Družstvo zriaďuje pri svojom vzniku nedeliteľný fond rovnajúci sa 10 % zapisovaného základného
majetku družstva.
2. Nedeliteľný fond sa nesmie použiť počas trvania družstva na rozdelenie medzi členov.

Článok IX.
Rozdelenie zisku
1. Na určení zisku, ktorý sa má medzi členov rozdeliť, sa uznáša členská schôdza pri prerokovaní
účtovnej uzávierky.
2. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa určí pomerom výšky jeho splatného
vkladu k splateným vkladom všetkých členov. U členov, ktorých členstvo v rozhodujúcom roku, trvalo iba
časť roka, sa tento podiel pomerne kráti.

Článok X.
Orgány družstva
1. Orgánmi družstva sú:
a/ členská schôdza
b/ predstavenstvo
c/ kontrolná komisia
d/ pomocné orgány družstva zriadené členskou schôdzou alebo predstavenstvom družstva
po prijatí týchto stanov.
2. Pre voľby orgánov družstva platí § 238 Zákona č. 513/1991 Zb.
3. Právomoc a pôsobnosť orgánov družstva je daná zákonom, všeobecne záväznými právnymi
predpismi, stanovami a uzneseniami orgánov družstva, vydanými zákonmi a stanovami družstva.

Článok XI.
Členská schôdza družstva
1. Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza členov družstva (ďalej len „členská schôdza“).
Členská schôdza sa schádza najmenej raz za rok.
2. Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo družstva písomnou pozvánkou, odoslanou najmenej desať
dní pred dňom konania členskej schôdze. V pozvánke musí byť uvedené miesto a čas konania
a program rokovania členskej schôdze.
3. Členská schôdza sa musí zvolať ak o to požiada písomne aspoň tretina všetkých členov družstva
alebo kontrolná komisia.
4. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a/ meniť stanovy
b/ voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu a členov predstavenstva,
voliť a odvolávať predsedu a členov kontrolnej komisie
c/ schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku
d/ rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne o úhrade straty
e/ rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného majetku
f/ rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva
g/ rozhodovať o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva.
5. Členská schôdza rozhoduje o ďalších záležitostiach týkajúcich sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ tak
stanovuje Zákon č. 513/1991 Zb., stanovy, príp. pokiaľ si rozhodnutie v niektorej veci vyhradila.
6. Ak nie je členská schôdza uznášaniaschopná, zvolá predstavenstvo náhradnú členskú schôdzu tak,
aby sa konala do dvoch hodín od ukončenia pôvodne zvolanej členskej schôdze. Náhradná schôdza
musí mať nezmenený program rokovania a je uznášaniaschopná bez ohľadu na ustanovenia § 238,
ods. 3 Obch. zákonníka.
7. Na platnosť uznesení v článku XI., ods. 4, písmeno a, e, g je potrebný súhlas kvalifikovanej
dvojtretinovej väčšiny členov družstva prítomných na členskej schôdzi. V ostatných veciach rozhoduje
členská schôdza väčšinou hlasov.
8. Pri hlasovaní členskej schôdze má každý člen jeden hlas.
9. Na vyhotovenie zápisu o členskej schôdzi sa vzťahujú ustanovenia § 241 Zákona č. 513/1991 Zb.

Článok XII.
Predstavenstvo družstva
1. Predstavenstvo družstva riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré
zákon alebo stanovy nevyhradzujú inému orgánu.
2. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva.

3. Predstavenstvo plní rozhodnutia členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť.
Za predstavenstvo vystupuje navonok predseda alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý
robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
4. Predstavenstvo družstva má najviac 9 členov.
5. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však 1x za tri mesiace. Musí sa zísť do desať
dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak sa na jej výzvu neodstránili nedostatky.
6. Predstavenstvo je volené na volebné obdobie 3 rokov. Podpredseda zastupuje predsedu v čase jeho
neprítomnosti. Zastupovaním možno poveriť aj ďalších členov predstavenstva v poradí stanovenom
predstavenstvom.
7. Predseda družstva organizuje a vedie rokovanie predstavenstva.
8. Volebné obdobie členov predstavenstva je tri roky a 2/3 členov predstavenstva musia byť z radov
chovateľov.
9. Predstavenstvo družstva predkladá členskej schôdzi výročnú správu o hospodárení družstva
najneskôr do 31. 3. nasledujúceho roka.
10. Bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ vymenovaný a odvolávaný predstavenstvom.
11. Funkcia riaditeľa družstva je nezlučiteľná s funkciou predsedu družstva a predsedu kontrolnej
komisie.

Článok XIII.
Kontrolná komisia družstva
1. Kontrolná komisia má troch členov.
2. Pôsobnosť a právomoc kontrolnej komisie družstva upravuje § 244 Zákona č. 513/1991 Zb.

Článok XIV.
Spoločné ustanovenia o členstve v orgánoch družstva
Členstvo v orgánoch družstva určujú § 246 až 251 Zákona č. 513/1991 Zb.
Článok XV.
Ročná účtovná uzávierka a výročná správa o hospodárení sa riadi ustanoveniami § 252 a 253 Zákona
č. 513/1991 Zb.

Článok XVI.
Hospodárenie družstva
1. Na hospodárenie družstva a evidenciu majetku družstva sa primerane vzťahujú všeobecne platné
predpisy o hospodárení a sústave ekonomických informácií.
2. Za hospodárenie družstva zodpovedá predstavenstvo.
3. O majetku družstva rozhoduje predstavenstvo družstva.
4. O prevode majetku nad 33 194,- € rozhoduje členská schôdza.
5. Družstvo ako právnická osoba hospodári s majetkom družstva ako vlastník.
6. Družstvo zriaďuje nedeliteľný fond vo výške 10 % zapísaného základného imania.

Článok XVII.
Zrušenie a likvidácia družstva
Pre zrušenie a likvidáciu družstva platia ustanovenia § 254 až 259 Zákona č. 513/1991 Zb.
Dodatok č. 1
Uznesením z členskej schôdze z 2. 10. 1998 bol schválený ročný členský príspevok pre právnickú osobu
34,- €, slovom: tridsaťštyri eur a pre fyzickú osobu 6,6 €, slovom: šesť euro šesťdesiat centov.

Dodatok č. 2.
Uznesením z členskej schôdze z 26. 4. 2003 bol schválený ročný členský príspevok pre fyzickú osobu
10,- €, slovom: desať euro.

 

V Topoľčiankach 18. 3. 2009

 

Doc. Ing. Marko Halo, PhD.
predseda predstavenstva